Art. 9. - Waloryzacja emerytur i rent oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.136.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1996 r.
Art.  9.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, poz. 321, z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461) wprowadza się następujące zmiany:

1)
skreśla się art. 491, 492, 74, 741, 742 i 75;
2)
w art. 99 wyrazy "jednak za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc" zastępuje się wyrazami "nie wcześniej jednak niż od miesiąca";
3)
w art. 101:
a)
w ust. 1 wyrazy "za okres nie dłuższy niż" zastępuje się wyrazami "nie wcześniej niż",
-
w pkt 1 wyrazy "3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc" zastępuje się wyrazami "od miesiąca",
-
w pkt 2 wyrazy "3 lata wstecz" zastępuje się wyrazami "za okres 3 lat wstecz",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również w razie ponownego ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości wskutek wznowienia postępowania przed organami odwoławczymi albo wskutek kasacji, z tym że za miesiąc zgłoszenia wniosku przyjmuje się miesiąc wniesienia wniosku o wznowienie postępowania lub o kasację.";

4)
art. 103 w ust. 1 wyrazy "za okres nie dłuższy niż 3 miesiące kalendarzowe wstecz" zastępuje się wyrazami "nie wcześniej niż" oraz skreśla się zdanie ostatnie.