Art. 8. - Waloryzacja emerytur i rent oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.136.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1996 r.
Art.  8.

W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 skreśla się ust. 2 i 5;
2)
w art. 25 w ust. 2 i w art. 46 wyrazy "pobierającym rentę inwalidzką" zastępuje się wyrazami "uprawnionym do renty inwalidzkiej";
3)
w art. 45 w ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie.