Art. 12. - Waloryzacja emerytur i rent oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.136.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1996 r.
Art.  12.
1.
W 1997 r. emerytury i renty podlegają podwyższeniu w ramach waloryzacji w taki sposób, by realny wzrost przeciętnej emerytury i renty brutto w 1997 r., ustalony na podstawie prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, wyniósł co najmniej 1,5% w porównaniu z 1996 r.
2.
Waloryzacja emerytur i rent polega na podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji kwoty świadczenia przysługującego w dniu poprzedzającym dzień określony jako termin waloryzacji i obejmuje świadczenia przyznane przed tym dniem.
3.
W 1997 r. świadczenia waloryzuje się od dnia 1 marca i od dnia 1 września.
4.
Dla przeprowadzenia waloryzacji w terminach określonych w ust. 3 ustala się w ustawie budżetowej dwa jednakowe wskaźniki.
5.
Równocześnie z podwyższeniem emerytury i renty w ramach waloryzacji następuje podwyższenie podstawy jej wymiaru wskaźnikiem waloryzacji, o którym mowa w ust. 4.