Art. 11. - Waloryzacja emerytur i rent oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.136.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1996 r.
Art.  11.
1.
W razie gdy wystąpią okoliczności wymienione w art. 171 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 10, emerytury i renty, które podlegały waloryzacji od dnia 1 września 1996 r., oraz podstawy ich wymiaru zostaną podwyższone wskaźnikiem weryfikacyjnym, o którym mowa w art. 171 ust. 6 wyżej powołanej ustawy.
2.
Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi od dnia 1 marca 1997 r., przed dokonaniem waloryzacji, o której mowa w art. 12.