Część 5 - Uwagi do pierwszej listy układu: - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.

CZĘŚĆ  V.

Uwagi do pierwszej listy układu:

Do poz. 97 p. 2. - Do tej pozycji i punktu należą: Paralacs, Bedesol H - żywice sztuczne do fabrykacji lakierów i pokostów.

Do poz. 101 - Do tej pozycji należy: Tackol - olej mineralny i żywiczny w mieszaninie z żywicami sztucznemi lub kumaronowemi.

Do poz. 117 p. 1 z uwagi 1. - Stawki celne na śledzie solone, których 10 kg zawiera powyżej 60 do 150 sztuk, nie będą wyższe o więcej niż 50% od stawek celnych na śledzie solone, których 10 kg zawiera 60 sztuk i mniej.

Do poz. 214. - Do tej pozycji należą:

Perminal KB - mieszanina sulfurowanego tranu, oleju roślinnego i sody gryzącej.

Perminal DF - mieszanina soli metalowych wyższych kwasów tłuszczowych z olejem sosnowym i olejem fermentacyjnym.

Whitcol SER - mieszanina sulfurowanego oleju z olejem mineralnym.

Astol - mieszanina sulfurowanego oleju roślinnego z chlorkiem węglowodoru.

Do poz. 277. - Jeżeli Polska udzieli dalej idącą zniżkę celną jakiemukolwiek trzeciemu państwu na koniak i armaniak (z poz. 278), zniżka ta będzie natychmiast stosowana również do whisky.

Do poz. 426. - Do tej pozycji należy:

Lissatan - syntetyczny garbnik - produkt kondensacji sulfurowanego cyklicznego aromatycznego związku z formaliną.

Do poz. 486. - Przez acetocelulozę należy rozumieć produkt rozposzczalny w acetonie.

Do poz. 497, pp. 3 a, b; 4 a, b. - Jeżeli Polska udzieli zniżkę celną jakiemukolwiek trzeciemu państwu na skóry twarde wyprawione na podeszwy, brandzle, zniżka ta będzie natychmiast stosowana również do skór twardych, wyprawionych na pasy.

Do poz. 592 z p. 1, p. 2, uwagi 1 i 2 do poz. 594, poz. 595 pp. 1, 2, 3. - Domieszka do 1% wełny owczej nie wpływa na taryfikację artykułów wymienionych w tych pozycjach.

Do poz. 620 p. 1 z a. - Zawartość jednej lub paru nitek kolorowych w taśmach surowych, bielonych, przeznaczonych dla celów technicznych, nie wpływa na taryfikację.

Do poz. 721 p. 2. - Do tej pozycji i punktu należy: Vulcatac - namiastka kauczuku wytworzona z polimeryzowanego oleju lnianego.

Do poz. 1011 z p. 1. - Przez zamki cylindrowe rozumie się zamki złożone z oprawy żeliwnej lub stalowej, z klamry do szczepiania z bębenkiem mosiężnym i rozetką oraz z kluczy mosiążnych.

Do poz. 1018 p. 7. - Do tej pozycji i punktu należą również maszynki do strzyżenia z trzonami z metalu lanego.

Do poz. 994 z p. 2 i z p. 3, z poz. 1035, poz. 1084 z p. 8, poz. 1085 p. 8, z p. 9 i z p. 10 b III, z poz. 1099, z poz. 1131, poz. 1145 pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. - Firmy będące generalnymi przedstawicielstwami na Polskim Obszarze Celnym przedsiębiorstw Zjednoczonego Królestwa produkujących samochody, motocykle i ciągówki, będą mogły otrzymywać za pozwoleniem Ministra Skarbu ulgi celne przewidziane na części zamienne, wyrabiane w Zjednoczonem Królestwie i stamtąd przywożone, dla towarów objętych poz. 1136 p. 1 a, p. 2 a, p. 4 a i uwagą, poz. 1137 p. 1 i uwagą, uwagą do poz. 1138 p. 1 poz. 1141, poz. 1143, poz. 1144.

Ulgi te będą udzielane na podstawie następujących wytycznych:

1. Ulgi celne na części zamienne stosowane będą tylko do części przeznaczonych do wymiany części zużytych na nowe w gotowych samochodach, ciągówkach i motocyklach, wyprodukowanych w Zjednoczonem Królestwie i będących w użyciu na Polskim Obszarze Celnym.

2. Podania o ulgi celne składane będą do Ministerstwa Skarbu za pośrednictwem ustalonych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu organizacyj kupców i przemysłowców samochodowych na Polskim Obszarze Celnym.

3. Ministerstwo Przemysłu i Handlu ustali, na wniosek zgłoszony przez organizacje wymienione w p. 2, ilość części zamiennych na odpowiednio przyjętą ilość samochodów, motocykli i ciągówek, na podstawie przeciętnej rocznej zużywalności tychże części.

4. Ulgi celne na części zamienne samochodów, motocykli i ciągówek będą udzielane na ilości odpowiadające zapotrzebowaniu na okres półroczny, zgodnie z kluczem ustalonym w p. 3.

W celu umożliwienia wyżej wymienionym firmom utrzymywania niezbędnego zapasu części zamiennych samochodów, motocykli i ciągówek będą mogły one otrzymywać ponadto ulgi celne na części zamienne w wysokości 10% w stosunku do rocznego ustalonego zapotrzebowania.

Do poz. 1148. - Według tej pozycji clą się wszelkie pompki rowerowe wykonane z metali nieszlachetnych, z materiałów pospolitych.

Do grup 63, 66, 67, 68, 69 i 73. - Maszyny, aparaty i części objęte temi grupami, a niewyrabiane na Polskim Obszarze Celnym, będą clone pod warunkami, które zostaną ustalone, według stawek celnych, które nie będą wyższe ponad 20% cła autonomicznego, przewidzianego w drugiej kolumnie obowiązującej taryfy celnej, z wyjątkiem włókienniczych maszyn, aparatów i części dla których stawki celne nie będą wyższe, aniżeli 10% cła autonomicznego przewidzianego w drugiej kolumnie obowiązującej taryfy celnej.