Art. 5. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Artykuł  5. 

Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się, że nie wprowadzi ilościowych ograniczeń przywozu do Zjednoczonego Królestwa towarów wytworzonych lub przetworzonych na Polskim Obszarze Celnym, a wymienionych w liście trzeciej załączonej do niniejszej umowy, o ile ograniczenia te pomniejszałyby wartość ustępstw taryfowych przewidzianych w tej liście lub też w jakikolwiek sposób niekorzystnie na to wpływały. Istnieje jednak porozumienie co do tego, że powyższe postanowienie nie będzie się stosowało do takich ograniczeń przywozowych, które okażą się konieczne do zapewnienia skutecznego działania planu względnie planów regulowania w Zjednoczonem Królestwie rynku produktów rolniczych.