Art. 15. - W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.
Artykuł  15. 
1.
Umowa niniejsza będzie ratyfikowana, a dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie możliwie najrychlej.
2.
Umowa niniejsza wejdzie w życie w 21 dni po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 1936 r., bez uszczerbku dla postanowień następnego ustępu. Gdyby żaden z Rządów podpisujących umowę niezgłosił na 6 miesięcy przed wyżej wymienionym terminem zamiaru pozbawienia jej mocy, będzie ona nadal obowiązywała w ciągu 6 miesięcy od chwili zgłoszenia takiego zamiaru.
3.
Gdyby skutkiem zarządzeń wprowadzonych przez Rząd Zjednoczonego Królestwa ilość towarów przywożonych z Polskiego Obszaru Celnego została zmniejszona w takiej mierze, któraby usprawiedliwiała, zdaniem Rządu Polskiego, odpowiednie zmniejszenie przywozu do Polskiego Obszaru Celnego towarów wytworzonych lub przetworzonych w Zjednoczonem Królestwie, względnie na obszarach wspomnianych w ust. (2) art. 1, wówczas na żądanie Rządu Polskiego złożone w każdym czasie, lecz nie wcześniej, niż w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku 1935, rozpoczną się niezwłocznie rokowania celem rozpatrzenia tego stanu rzeczy. Gdyby obydwa Układające się Rządy nie mogły osiągnąć porozumienia w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania przez Rząd Zjednoczonego Królestwa takiego żądania, wówczas, w drodze wyjątku od postanowień ust. (2), Rząd Polski będzie mógł w ciągu miesiąca po ukończeniu powyższego okresu oświadczyć Rządowi Zjednoczonego Królestwa swój zamiar pozbawienia niniejszej umowy mocy i umowa ta przestanie obowiązywać w miesiąc po otrzymaniu takiego oświadczenia.
4.
Wygaśnięcie niniejszej umowy dotyczy całego Polskiego Obszaru Celnego.

Na dowód powyższego niżej podpisani należycie do tego upoważnieni podpisali niniejszą umowę i zaopatrzyli ją swemi pieczęciami.

Sporządzono w Londynie, dnia 27 lutego 1935 r. w dwóch egzemplarzach: w języku polskim i angielskim, przyczem oba teksty są jednakowo obowiązujące.

LISTA PIERWSZA.

(pominięta)

LISTA DRUGA.

(pominięta)

LISTA TRZECIA.

(pominięta)

PROTOKÓŁ.

W chwili podpisania w dniu dzisiejszym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji umowy dotyczącej wzajemnych obrotów handlowych, niżej podpisani należycie do tego upoważnieni oświadczają, że uzgodnili postanowienia zawarte w niniejszym protokóle, który stanowi z wyżej wymienioną umową niepodzielną całość.