W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące clenia pewnych wyrobów chemicznych. Warszawa.1938.06.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.48.381

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITE
z dnia 8 lipca 1938 r.
o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych, z dnia 15 czerwca 1938 r.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 15 czerwca 1938 r., dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
(2)
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 10 lipca 1938 r.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

AMBASADA BRYTYJSKA.

Nr 78 (29/14/38).

Warszawa, dn. 15 czerwca 1933.

Ekscelencjo,

Z uwagi na to, że niektóre ze zniżek celnych przyznanych przez Rząd Polski w odniesieniu do wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych, a wymienionych w liście pierwszej załączonej do umowy handlowej pomiędzy Rządem Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie a Rządem Polskim, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r., przestały obowiązywać zgodnie z postanowieniami tej umowy, oraz że zobowiązanie się przez Rząd Polski, zawarte w wymianie not podpisanych w Warszawie dnia 31 lipca 1937, do stosowania aż do 31 grudnia 1937 w odniesieniu do niektórych z tych wyrobów zniżek celnych, tamże wyszczególnionych, również obecnie wygasło, mam zaszczyt, z polecenia Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla opraw Zagranicznych, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące porozumienie:

1.
Rząd Polski zobowiązuje się stosować do 31 grudnia 1938 r. zniżki celne wymienione poniżej na wypadek wwozu do polskiego obszaru celnego, następujących wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych:
Pozycja Taryfy Celnej PolskiejNazwa towaruCło w złotych
z311Chlorek cynowy - do celów przemysłowych za pozwoleniem Ministra Skarbu22.50
z334Cremor tartari (oczyszczony kwaśny winian potasu)b. c.
z339Kwas benzoesowy, za pozwoleniem Ministra Skarbu60
393zp. 1Chlorek benzylu, chlorek benzalu9
p. 2Inne chloropochodne węglowodorów aromatycznych, oprócz osobno wymienionych9
395zp. 1Chlorek kwasu paratoluolosulfonowego18
397zp. 1Orto, meta i paratoluidyna oraz ich mieszaniny15
zp. 1Ksylidyna (również w formie octanu)15
zp. 2Dwumetyloanilina, etylobenzyloanilina i jej kwas sulfonowy75
zp. 3Kwas orto-anilinosulfonowy52.50
zp. 4Tioanilina52.50
zp. 9Kwas naftyloaminosulfonowy 2:6 (Bronner)75
p. 10Aminoantrachinon (alfa i beta)35
398p. 1 aRezorcyna20
399zp. 1Dwumetyloaminofenol, dwuetyloaminofenol105
zp. 6Dwuaminofenol (amidol), siarczan monometyloparaamidofenolu (metol)105
400zp. 1Fenylosulfometylopyrazolon, fenylometylopyrazolon35
z401Keton Michlera105
z402Fenylohydrazyna75
2.
Niniejsze porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie ustalonej za wspólną zgodą w notach następnie wymienionych.
3.
Postanowienia powyższego pkt 1 stosowane będą prowizorycznie począwszy od dwudziestego piątego dnia po dacie niniejszego porozumienia.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Polski przyjmuje to porozumienie.

Korzystam ze sposobności, aby ponowić Waszej Ekscelencji zapewnienia mego najwyższego poważania.

Warszawa, dnia 15 czerwca 1938 r.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

DEPARTAMENT POLITYCZNY

No. P. II. WB/65/12/38.

Panie Ambasadorze,

Notą z dnia 15 czerwca 1938 r. No. 78/29/14/38 Wasza Ekscelencja zechciała mi zakomunikować co następuje:

"Ekscelencjo,

Z uwagi na to, że niektóre ze zniżek celnych przyznanych przez Rząd Polski w odniesieniu do wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych, a wymienionych w liście pierwszej załączonej do umowy handlowej pomiędzy Rządem Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie a Rządem Polskim, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935, przestały obowiązywać zgodnie z postanowieniami tej umowy, oraz że zobowiązanie się przez Rząd Polski, zawarte w wymianie not podpisanych w Warszawie dnia 31 lipca 1937, do stosowania aż do 31 grudnia 1937 w odniesieniu do niektórych z tych wyrobów zniżek celnych, tamże wyszczególnionych, również obecnie wygasło, mam zaszczyt, z polecenia Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla Spraw Zagranicznych, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące porozumienie:

1.
Rząd Polski zobowiązuje się stosować do 31 grudnia 1938 r. zniżki celne wymienione poniżej na wypadek wwozu do polskiego obszaru celnego, następujących wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych:
Pozycja Taryfy Celnej PolskiejNazwa towaruCło w złotych
z311Chlorek cynowy - do celów przemysłowych za pozwoleniem Ministra Skarbu22.50
z334Cremor tartari (oczyszczony kwaśny winian potasu)b. c.
z339Kwas benzoesowy, za pozwoleniem Ministra Skarbu60
393zp. 1Chlorek benzylu, chlorek benzalu9
p. 2Inne chloropochodne węglowodorów aromatycznych, oprócz osobno wymienionych9
395zp. 1Chlorek kwasu paratoluolosulfonowego18
397zp. 1Orto, meta i paratoluidyna oraz ich mieszaniny15
zp. 1Ksylidyna (również w formie octanu)15
zp. 2Dwumetyloanilina, etylobenzyloanilina i jej kwas sulfonowy75
zp. 3Kwas orto-anilinosulionowy52.50
zp. 4Tioanilina52.50
zp. 9Kwas naftyloaminosulfonowy 2:6 (Bronner)75
p. 10Aminoantrachinon (alfa i beta)35
398p. 1 aRezorcyna20
399zp. 1Dwumetyloaminofenol, dwuetyloaminofenol105
zp. 6Dwuaminofenol (amidol), siarczan monometyloparaamidofenolu (metol)105
400zp. 1Fenylosulfometylopyrazolon, fenylometylopyrazolon35
z401Keton Michlera105
z402Fenylohydrazyna75
2.
Niniejsze porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie ustalonej za wspólną zgodą w notach następnie wymienionych.
3.
Postanowienia powyższego pkt 1 stosowane będą prowizorycznie począwszy od dwudziestego piątego dnia po dacie niniejszego porozumienia.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Polski przyjmuje to porozumienie".

Potwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt powiadomić Waszą Ekscelencję, że Rząd Polski przyjmuje porozumienie zaproponowane w tej nocie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ambasadorze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.