W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące clenia pewnych wyrobów chemicznych. Warszawa.1939.02.09.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.19.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 10 marca 1939 r.
o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Wielką Brytanią w formie not wymienionych w Warszawie dnia 9 lutego 1939 r., dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych.
(2)
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 6 marca 1939 r.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

AMBASADA BRYTYJSKA

WARSZAWA.

Nr 14. 68/3/39.

9 lutego 1939 r.

Ekscelencjo,

Niektóre ze zniżek celnych, przyznanych przez Rząd Polski w odniesieniu do wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych, a wymienionych w liście pierwszej załączonej do Umowy Handlowej pomiędzy Rządem Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie a Rządem Polskim, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r., przestały obowiązywać zgodnie z postanowieniami tej umowy. Ponadto zobowiązanie się przez Rząd Polski, zawarte w wymianie not podpisanych w Warszawie dnia 15 czerwca 1938 r., do stosowania aż do 31 grudnia 1938 r. w odniesieniu do niektórych z tych wyrobów zniżek celnych, tamże wyszczególnionych, również wygasło dnia 31 grudnia 1938 r.

Mam przeto zaszczyt, z polecenia Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla Spraw Zagranicznych, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące Porozumienie:

1)
Rząd Polski zobowiązuje się stosować do dnia 31 grudnia 1939 r. zniżki celne wymienione poniżej, na wypadek wwozu do Polskiego Obszaru Celnego, następujących wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych:
Pozycja taryfy celnej i nazwa towaruCło złotych od 100 kg
z 311Chlorek cynowy - do celów przemysłowych, za pozwoleniem Ministra Skarbu 22,50
z 334Cremor tartari (oczyszczony kwaśny winian potasu) b. c.
z 339Kwas benzoesowy, za pozwoleniem Ministra Skarbu60
393 z p. 1Chlorek benzalu 9
p. 2Inne chloropochodne węglowodorów aromatycznych oprócz osobno wymienionych 9
397 z p. 1Ksylidyna (również w formie octanu)15
z p. 3Kwas orto-anilinosulfonowy 52,50
z p. 4Tioanilina 52,50
z p. 9Kwas naftyloaminosulfonowy 2:6 (Bronner)75
398 p. 1aRezorcyna20
399 z p. 1Dwu-metyloaminofenol105
z p. 6Dwuaminofenol (amidol) siarczan monometylo-para-amidofenolu (metol)105
z 401Keton Michlera105
2)
Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie ustalonej za wspólną zgodą w notach następnie wymienionych.
3)
Postanowienia powyższego p. 1 stosowane będą prowizorycznie począwszy od dwudziestego piątego dnia po dacie niniejszego Porozumienia.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Polski przyjmuje to Porozumienie.

Korzystam ze sposobności, aby ponowić Waszej Ekscelencji zapewnienia mojego najwyższego poważania.

Jego Ekscelencja

Pan J. Beck,

Minister Spraw Zagranicznych

Warszawa.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr P. II. WB. 65/4/39.

Warszawa, dn. 9 lutego 1939 r.

Panie Ambasadorze,

Notą z dnia 9 lutego 1939 r. Nr 14/68/3/39 Wasza Ekscelencja zechciał mi zakomunikować co następuje:

"Ekscelencjo,

Niektóre ze zniżek celnych, przyznanych przez Rząd Polski w odniesieniu do wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych, a wymienionych w liście pierwszej załączonej do Umowy Handlowej pomiędzy Rządem Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie a Rządem Polskim, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r., przestały obowiązywać zgodnie z postanowieniami tej umowy. Ponadto zobowiązanie się przez Rząd Polski, zawarte w wymianie not podpisanych w Warszawie dnia 15 czerwca 1938 r., do stosowania aż do 31 grudnia 1938 r. w odniesieniu do niektórych z tych wyrobów zniżek celnych, tamże wyszczególnionych, również wygasło dnia 31 grudnia 1938 r.

Mam przeto zaszczyt, z polecenia Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla Spraw Zagranicznych, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące Porozumienie:

1)
Rząd Polski zobowiązuje się stosować do dnia 31 grudnia 1939 r. zniżki celne wymienione poniżej, na wypadek wwozu do Polskiego Obszaru Celnego, następujących wyrobów chemicznych, przetworzonych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wywożonych:
Pozycja taryfy celnej i nazwa towaruCło złotych od 100 kg
z 311Chlorek cynowy - do celów przemysłowych, za pozwoleniem Ministra Skarbu 22,50
z 334Cremor tartari (oczyszczony kwaśny winian potasu) b. c.
z 339Kwas benzoesowy, za pozwoleniem Ministra Skarbu60
393 z p. 1Chlorek benzalu9
p. 2Inne chloropochodne węglowodorów aromatycznych oprócz osobno wymienionych9
397 z p. 1Ksylidyna (również w formie octanu)15
z p. 3Kwas orto-anilinosulfonowy 52,50
z p. 4Tioanilina 52,50
z p. 9Kwas naftyloaminosulfonowy 2:6 (Bronner)75
398 p. 1aRezorcyna20
399 z p. 1Dwu-metyloaminofenol105
z p. 6Dwuaminofenol (amidol), siarczan monometylo-para-amidofenolu (metol)105
z 401Keton Michlera105
2)
Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie ustalonej za wspólną zgodą w notach następnie wymienionych.
3)
Postanowienia powyższego p. 1 stosowane będą prowizorycznie począwszy od dwudziestego piątego dnia po dacie niniejszego Porozumienia.

Byłbym obowiązany Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Polski przyjmuje to Porozumienie".

Potwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt powiadomić Waszą Ekscelencję, że Rząd Polski przyjmuje Porozumienie zaproponowane w tej nocie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ambasadorze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.

Jego Ekscelencja

Sir Howard William Kennard

K. C. M. G., C. V. O.

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny

Jego Brytyjskiej Mości

w Warszawie.