Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1482

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 lipca 2017 r.
w sprawie używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz urzędu obsługującego tego ministra

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, zwanych dalej "wyrobami tytoniowymi", na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i na terenie urzędu obsługującego tego ministra, zwanych dalej "obiektami", oraz w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty.
§  2.  Kierownicy obiektów umieszczą w widocznych miejscach informację słowną oraz graficzną o zakazie używania wyrobów tytoniowych w tych obiektach.
§  3. 
1.  Używanie wyrobów tytoniowych w obiektach jest dopuszczalne tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu przez kierowników tych obiektów, spełniających wymagania określone dla palarni w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2.  Jeżeli w budynku nie można wyodrębnić palarni, miejsca, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku.
3.  Miejsca, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone na zewnątrz budynku, wyznacza zarządzający tym obiektem w taki sposób, aby nie narażać osób niepalących na skutki dymu tytoniowego, substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego lub pary z papierosów elektronicznych, umieszczając w widocznych miejscach informację słowną i graficzną o możliwości używania wyrobów tytoniowych w tych miejscach.
§  4. 
1.  W obiektach, w których przebywają osoby skierowane decyzją sądu, zatrzymane, tymczasowo aresztowane lub przebywające w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osoby umieszczone w celach i pokojach mieszkalnych, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej wentylacji takich cel i pokoi.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w której znajdują się obiekty, o których mowa w ust. 1, wyznacza cele i pokoje mieszkalne dla osób w nich umieszczonych używających wyrobów tytoniowych oraz zamieszcza w widocznych miejscach informację słowną i graficzną o możliwości używania wyrobów tytoniowych w tych celach i pokojach.
3.  Jeżeli nie można spełnić warunku określonego w ust. 1, dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych poza celami i pokojami mieszkalnymi, w pomieszczeniach wyodrębnionych i odpowiednio przystosowanych, wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem możliwości lokalowych, technicznych i organizacyjnych jednostki.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza godziny, w jakich jest możliwe używanie wyrobów tytoniowych poza celami i pokojami.
5.  Do osób używających wyrobów tytoniowych w ośrodkach dla cudzoziemców stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60).
§  5. 
1.  W pomieszczeniach hotelowych i innych ośrodkach czasowego pobytu używanie wyrobów tytoniowych jest możliwe w palarniach lub w pokojach służących celom mieszkalnym, wyznaczonych przez zarządzających tymi obiektami.
2.  Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych na zewnątrz budynku hotelowego lub budynku ośrodka czasowego pobytu. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1.  Zabrania się używania wyrobów tytoniowych w oznakowanych środkach przewozu osób używanych przez podmioty, o których mowa w § 1.
2.  Kierownik urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych lub organy używające środków przewozu osób umieszczą w oznakowanych środkach przewozu osób informację słowną oraz graficzną o zakazie używania wyrobów tytoniowych.
§  7. 
1.  Funkcjonariusze pełniący służbę w policyjnej izbie dziecka oraz zatrudnieni w tej izbie pracownicy mogą używać wyrobów tytoniowych w godzinach służby lub pracy pod warunkiem, że:
1) nieletni umieszczeni w policyjnej izbie dziecka nie będą świadkami używania wyrobów tytoniowych;
2) nieletni, o których mowa w pkt 1, nie będą narażeni na kontakt z wyrobami tytoniowymi oraz na skutki dymu tytoniowego, substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego lub pary z papierosów elektronicznych;
3) używanie wyrobów tytoniowych będzie odbywać się w palarniach lub miejscach, o których mowa w § 3 ust. 2.
2.  Wobec umieszczonych w policyjnej izbie dziecka osób, które ukończyły 18 lat, przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
§  8. 
1.  Używanie wyrobów tytoniowych jest możliwe w palarniach lub w pomieszczeniach służących celom mieszkalnym, wyznaczonych przez zarządzających tymi obiektami:
1) w całodobowych oddziałach psychiatrycznych, z wyłączeniem oddziałów dysponujących warunkami wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia;
2) w pomieszczeniach znajdujących się na terenie ośrodków szkoleniowych, szkół aspirantów oraz szkół wyższych, a także jednostek szkoleniowych Policji.
2.  Dopuszcza się używanie wyrobów tytoniowych na zewnątrz budynku ośrodka szkoleniowego, budynku szkoły aspirantów lub budynku szkoły wyższej, a także budynków jednostek szkoleniowych Policji. Przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 564), które, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. poz. 1331), traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.