Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 1919 r.

DEKRET
o używaniu wojska w wypadkach wyjątkowych.

Art.  1.

Minister Spraw Wewnętrznych czuwa nad utrzymaniem ładu i porządku w Państwie. W wypadkach szczególnych, gdy porządek publiczny okaże się niedostatecznie zabezpieczony przez podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych organy, może być użyte wojsko.

Art.  2.

We wskazanych w art. 1 wypadkach występuje wojsko na żądanie Ministra Spraw Wewnętrznych, który uprawnienia swe w tym względzie przelać może na podwładne sobie organy za wiedzą Rady Ministrów.

Art.  3.

Minister Spraw Wewnętrznych i Minister Spraw Wojskowych wypracują szczegółowe przepisy, określające sposób użycia wojska dla zabezpieczenia porządku publicznego i przedłożą je do zatwierdzenia Rady Ministrów.

Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Dan w Warszawie, dnia 2 stycznia 1919 roku.