Używanie niektórych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.36.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 1955 r.
w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 26 i z 1953 r. Nr 43, poz. 210) zarządza się, co następuje:
Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe oraz ciągniki i przyczepy mogą być używane przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa nie uspołecznione, jeżeli:
1)
przeznaczone są do wykonywania transportu publicznego na podstawie zezwolenia,
2)
prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) uzna za konieczne ich używanie w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową posiadaczy pojazdów.
1.
Zakazuje się używania na drogach publicznych samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i ciągników (przyczep ciężarowych) do niepublicznego transportu osób, o ile pojazdy te nie odpowiadają przepisom o przewozie osób.
2.
Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy przewozu konwojentów i wszelkiego rodzaju drużyn roboczych do ściśle określonych robót w ilości nie przekraczającej 8 osób na pojazd.
Minister Komunikacji wydaje przepisy eksploatacyjno-techniczne dotyczące pojazdów mechanicznych, określa warunki używania samochodów ciężarowych, ciągników (przyczep ciężarowych) i samochodów specjalnych do przewozu osób oraz ustala zasady i warunki używania pojazdów mechanicznych jednostek organizacyjnych administracji państwowej, gospodarki uspołecznionej i organizacji społecznych.
Rozporządzenie nie dotyczy pojazdów należących do osób korzystających z prawa eksterytorialności.
Tracą moc: 1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1951 r. w sprawie zakazu lub ograniczenia używania niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 4, poz. 29), 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie używania niektórych pojazdów mechanicznych (Dz. U. Nr 44, poz. 206).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1957 r. (Dz.U.57.21.104) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 1957 r.
2 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 1957 r. (Dz.U.57.21.104) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 1957 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1957 r. (Dz.U.57.49.239) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 1957 r.