Uzyskiwanie uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłaty oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawki wynagrodzenia członków komisji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.93

Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;
2)
sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;
3)
wzór:
a)
wniosku o wpis do ewidencji:
instruktorów,
wykładowców,
b)
legitymacji instruktora,
c)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
d)
pieczęci instruktora i wykładowcy,
e)
zaświadczenia:
o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,
o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,
potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców;
4)
wysokość:
a)
stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę,
b)
opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,
c)
opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
egzaminie - rozumie się przez to egzamin sprawdzający kwalifikacje, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy;
2)
komisji - rozumie się przez to komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej;
3)
osobie egzaminowanej - rozumie się przez to osoby przystępujące do egzaminu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy;
4)
pozwoleniu - rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;
5)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

§  3.
Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.
§  4.
1.
Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia, dla każdej kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia oddzielnie.
2.
Egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii:
1)
A - obejmuje także uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2;
2)
B - obejmuje także uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1.
§  5.
1.
Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu przesłanego wraz z listą zawierającą następujące dane:
1)
oznaczenie starosty;
2)
imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych na egzamin;
3)
numery PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres, jeżeli osoba posiada uprawnienia;
5)
datę uzyskania poszczególnych uprawnień;
6)
zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być przeprowadzony egzamin.
2.
Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6.
Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji po uprzednim poinformowaniu o tym osób egzaminowanych.
§  7.
1.
Egzamin składa się z:
1)
części pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:
a)
psychologii,
b)
metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
c)
prawa o ruchu drogowym,
d)
techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,
e)
techniki i taktyki jazdy,
f)
bezpieczeństwa ruchu drogowego
w zakresie określonym w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019);
2)
części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, wynikających z programu szkolenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem:
a)
przepisów ruchu drogowego,
b)
zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,
c)
techniki kierowania odpowiednim pojazdem,
d)
zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,
e)
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3)
części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych obejmującej sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia, odpowiednio na placu manewrowym lub w ruchu drogowym, zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych:
a)
określonych w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,
b)
określonych w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia.
2.
Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich części egzaminu.
§  8.
1.
Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu:
1)
komputerowego - za pomocą urządzenia egzaminacyjnego - polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w banku pytań, wyświetlanych systemem losowym albo
2)
pisemnego - polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.
2.
Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995).
3.
W przypadku przeprowadzania części pierwszej egzaminu w formie testu pisemnego sala, w której przeprowadza się test, nie musi być wyposażona w komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej.
§  9.
Testy komputerowy lub pisemny składają się z pytań umieszczonych w banku pytań zapisanych w postaci elektronicznej, przygotowanych i zatwierdzonych przez właściwego wojewodę.
§  10.
1.
Część pierwsza egzaminu obejmuje:
1)
20 pytań - w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A lub B, w tym:
a)
7 pytań o wartości 3 punktów,
b)
6 pytań o wartości 2 punktów,
c)
7 pytań o wartości 1 punktu;
2)
14 pytań - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:
a)
5 pytań o wartości 3 punktów,
b)
4 pytań o wartości 2 punktów,
c)
5 pytań o wartości 1 punktu.
2.
Test w zakresie prawa jazdy kategorii A w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy osób dotychczas nieposiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy.
§  11.
Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.
§  12.
Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów w przypadku, gdy:
1)
nie udzieliła odpowiedzi na pytanie;
2)
odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.
§  13.
Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:
1)
30 minut - dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2;
2)
20 minut - dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.
§  14.
Wynik części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:
1)
34 z 40 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2;
2)
23 z 28 punktów - w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia.
§  15.
1.
Część druga egzaminu jest przeprowadzana w sali spełniającej warunki określone w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-e i g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
2.
Pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych nie powinien być krótszy niż 15 minut.
3.
Podczas pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz § 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
4.
Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających z programu szkolenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
§  16.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik części drugiej egzaminu, jeżeli przeprowadziła pokaz zajęć teoretycznych w sposób wynikający z programu szkolenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
§  17.
1.
Część trzecia egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu, o którym mowa w art. 24 ustawy, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia, o jakie ubiega się kandydat na instruktora.
2.
Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym lub w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych:
1)
określonych w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,
2)
określonych w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia - dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia

- z uwzględnieniem treści, o których mowa odpowiednio w tabelach nr 2 i 4 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3.
Zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej odpowiednio w tabelach nr 1 i 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, 6, 5, 7 i 8.
4.
Kandydat na instruktora uzyskuje pozytywny wynik części trzeciej egzaminu, jeżeli zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie obydwu zadań egzaminacyjnych.
§  18.
Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora, który uzyskał pozytywny wynik z trzech części egzaminu.
§  19.
1.
W stosunku do kandydata na wykładowcę przeprowadza się wyłącznie części pierwszą i drugą egzaminu.
2.
Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę, który uzyskał pozytywny wynik z obydwu części egzaminu.
§  20.
1.
W stosunku do kandydata na instruktora posiadającego uprawnienia wykładowcy w zakresie objętym egzaminem przeprowadza się wyłącznie część trzecią egzaminu.
2.
Pozytywny wynik egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora, który uzyskał pozytywny wynik z trzeciej części egzaminu.
§  21.
1.
Wyniki egzaminu komisja umieszcza w protokole z egzaminu, który zawiera:
1)
numer protokołu;
2)
imiona i nazwiska osób egzaminowanych;
3)
numery PESEL, a przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
datę przeprowadzenia egzaminu;
5)
zakres kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, dla których przeprowadzono egzamin;
6)
wyniki egzaminu;
7)
oznaczenie organu, który przeprowadził egzamin, oraz podpis i pieczęć przewodniczącego komisji.
2.
Do protokołu z egzaminu dołącza się uzasadnienie negatywnych ocen uzyskanych z egzaminu.

Numer ewidencyjny, legitymacja, zaświadczenia oraz pieczęć instruktora i wykładowcy

§  22.
Starosta wpisując osobę do ewidencji instruktorów, nadaje jej numer ewidencyjny składający się z sześciu lub siedmiu znaków, przy czym:
1)
pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;
2)
pozostałe cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji.
§  23.
Starosta wpisując osobę do ewidencji wykładowców, nadaje jej numer ewidencyjny składający się z siedmiu lub ośmiu znaków, przy czym:
1)
pierwsze dwa lub trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;
2)
następne cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji;
3)
jako ostatni znak numeru stosuje się literę "W".
§  24.
Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców lub zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  25.
Wzór legitymacji instruktora określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  26.
Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  27.
Wzór pieczęci:
1)
instruktora - określa pkt I załącznika nr 6 do rozporządzenia;
2)
wykładowcy - określa pkt II załącznika nr 6 do rozporządzenia.
§  28.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Opłaty i wynagrodzenie członków komisji

§  29.
Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  30.
Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji określa tabela nr 2 w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  31.
Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:
1)
instruktorów - wynosi 50 zł;
2)
wykładowców - wynosi 50 zł.

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§  32.
1.
Dokumenty osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożyły wniosek o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów, wojewoda przekazuje niezwłocznie do właściwego starosty.
2.
Na podstawie dokumentów osób, o których mowa w ust. 1, starosta sporządza listę, o której mowa w § 5 ust. 1, i przesyła niezwłocznie do przewodniczącego komisji wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
§  33.
Legitymacje instruktorów nauki jazdy wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.
§  34.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.3)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24, z 2008 r. Nr 215, poz. 1362 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 653), które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82), w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE

Tabela nr 1
Poz.Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdyKategorie prawa jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu zapewniających bezpieczeństwo jazdyA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłuB, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem) B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) C1, C, D1, D
5Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniuA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
6Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry osiem i pomiędzy pięcioma bramkami) A
7Slalom szybki (jazda pomiędzy pięcioma pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu) A
8Objechanie przeszkody ustawionej na wyznaczonym pasie ruchuA
9Wjazd na drogę z obiektu przydrożnegoA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
10Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkościA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
11Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkościA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
12Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchuA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
13Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe) A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
14Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B

20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c, określone w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych)

A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
15Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlnąA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
16Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspyA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
17Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe

(wjazd i zjazd)*)

A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
18Przejazd przez przejścia dla pieszychA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
19Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

- prostopadłe - wjazd przodem, wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- skośne - wjazd przodem, wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem przepisów ruchu drogowego,

- równoległe - pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - wjazd tyłem, wyjazd przodem; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około dwukrotność długości pojazdu

B
egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik
20Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej - dopuszcza się wykonanie tego manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej, w szczególności bram, wjazdów, podjazdów, zatok; zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego, przy czym miejsce do zawracania wyznacza egzaminatorB
21Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
22Przejazd przez tunel*) A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
23Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowegoA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
24Wykonanie manewru wyprzedzaniaA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
25Wykonanie manewru omijaniaA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
26Wykonanie manewru wymijaniaA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
27Wykonanie manewru zmiany pasa ruchuA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
28Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawoA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
29Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniuA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
30Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu; dopuszcza się wykonanie tego manewru na placu manewrowymA, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
31Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych; w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla; dopuszcza się wykonanie tego manewru na placu manewrowymA, B
*) Dotyczy miast mających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Tabela nr 2

Poz.Pozycja

zadania z tabeli nr 1

Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy
111) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych

elementów pojazdów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) poziom płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania "STOP",

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

- jeżeli dotyczy.

Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1:

- osoba egzaminowana powinna co najmniej

przekazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe

- w przypadku nauki dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana musi przekazać wiedzę, że można poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać, że:

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

- w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii A osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o:

a) wykorzystaniu odpowiedniego stroju ochronnego takiego jak: rękawice, obuwie, ubranie i kask ochronny,

b) sprawdzeniu stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony),

c) zdjęciu z podpórki i przemieszczeniu pojazdu na odległość 5 m bez pomocy silnika,

d) podparciu pojazdu na podpórce;

4) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii D1, D osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o sprawdzeniu nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.

221) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) dla prawa jazdy kategorii B, C1, C - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku prawa jazdy kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu albo lusterka);

4) dla prawa jazdy kategorii D1, D i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku prawa

jazdy kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

6) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek;

7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku prawa jazdy kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas, przy czym w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D1, D i T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.

33Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

- wyjechać poza określony obszar wjazdu,

- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

- potrącić pachołków lub tyczek,

b) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

44Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) pojazd nie może:

- potrącić pachołków lub tyczek oraz

- najechać na krawężnik,

b) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

55Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2

m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

661) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) pięciokrotny przejazd po łukach w kształcie cyfry osiem;

3) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia.

Sposób wykonania zadania:

- niepodpieranie się nogami,

- nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

- niepotrącanie pachołków.

771) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma pachołkami.

Sposób wykonania zadania:

- średnia prędkość jednego przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

- przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

- niepodpieranie się nogami,

- nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

- niepotrącanie pachołków.

881) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie - łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

- prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

- przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

- niepodpieranie się nogami,

- nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

- niepotrącanie pachołków.

Tabela nr 3

Poz.Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia
1Przygotowanie do jazdy i ruszenie z miejsca
2Jazda do przodu i do tyłu, po prostej i po łuku
3Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd
4Dojazd do stojącego wagonu i ich połączenie mechaniczne oraz elektryczne
5Przejazd wagonem wieloczłonowym lub składem co najmniej

2-wagonowym

6Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników
7Przejazd przez myjnię wagonów
8Wjazd na stanowisko postojowe

Tabela nr 4

Poz.Poz. zadania z tabeli nr 3Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia
111) właściwe ustawienie fotela i lusterek;

2) sprawdzenie:

a) połączenia wagonów,

b) działania hamulców, pantografu, przetwornicy, piasecznic, oświetlenia wagonu,

c) mechanizmu otwierania i zamykania drzwi wagonów;

3) upewnienie się o możliwości jazdy;

4) płynne ruszenie.

22Płynna jazda do przodu i do tyłu, zatrzymanie wagonu w określonych miejscach.
331) zatrzymanie wagonu przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;

2) właściwe ustawienie zwrotnicy i odpowiedni najazd na iglicę zwrotnic.

441) dojazd do stojącego wagonu na odległość nie większą niż

0,1 m;

2) właściwe połączenie wagonów.

55, 61) płynna jazda, przejazd pod izolatorem sekcyjnym;

2) właściwa kolejność wykonywania czynności umożliwiających jazdę:

a) jednym sprawnym wagonem,

b) przy wykorzystaniu jednej z grup silników.

67, 81) właściwe przygotowanie wagonu do przejazdu przez myjnię oraz utrzymanie odpowiedniej prędkości przejazdu przez nią;

2) zatrzymanie wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczenie na okres postoju.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW LUB ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

układ pionowy, format A5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Barwa tła: szara - strony 4, 1, biała - strony 2, 3.

Barwa napisów: czarna.

Strony: 4, 1, 2, 3 - format A6.

Datę ważności legitymacji oraz zdjęcie potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera:

a) nazwę organu - umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym,

b) godło Rzeczypospolitej Polskiej - umieszczone wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym.

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

Układ pionowy, format A6

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PIECZĘCI INSTRUKTORA I WYKŁADOWCY

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Układ pionowy, format A5

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu

Poz.Zakres egzaminuOpłata (w zł)
Część pierwszaCzęść drugaCzęść trzecia
1Prawo jazdy kategorii B lub T5050240
2Prawo jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E5050260
3Pozwolenie5050160
Tabela nr 2. Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji
Poz.Pełniona funkcjaWynagrodzenie za jedną osobę egzaminowaną (w zł)
Część pierwszaCzęść drugaCzęść trzecia
1Przewodniczący komisji101015
2Członek komisji9,509,5015
3Sekretarz komisji9,509,5010