Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.786 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.
Art.  37.  [Ocena końcowa PESoz]
1.  Za wynik pozytywny PESoz uznaje się uzyskanie pozytywnych wyników z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.
2.  Ocenę końcową PESoz ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego, zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku, według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 6 i w sposób określony w tych przepisach.
3.  Wynik PESoz ustalony przez PKE jest ostateczny i nie służy na niego skarga do sądu administracyjnego.
4.  Wynik PESoz dyrektor CEM zamieszcza w SMK, a wyniki egzaminu testowego - także na stronie internetowej CEM, podając numer kodowy osoby zdającej.
5.  Osoba, która nie przystąpiła do PESoz w wyznaczonym terminie albo uzyskała wynik negatywny, może przystąpić do PESoz w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Przepisy art. 29 i art. 30 stosuje się.
6.  Wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego jest uznawany w kolejnych 6 sesjach egzaminacyjnych, licząc od sesji, w której został uzyskany.
7.  W przypadku nieuzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego, można przystąpić w innej sesji egzaminacyjnej tylko do tej części PESoz.