Art. 28. - [Uznanie dorobku naukowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego] - Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.506 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r.
Art.  28.  [Uznanie dorobku naukowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego]
1. 
Minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora CMKP.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
4)
adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
5)
określenie przedmiotu wniosku;
6)
nazwę ukończonej uczelni oraz uzyskany tytuł zawodowy;
7)
informacje o przebiegu działalności naukowej lub zawodowej, w szczególności dotyczące osiągnięć w dziedzinie ochrony zdrowia, której dotyczy wniosek;
8)
informację o:
a)
aktualnym miejscu zatrudnienia,
b)
posiadanym stopniu lub tytule naukowym,
c)
posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej lub zawodowej;
2)
kopię:
a)
dyplomu ukończenia studiów wyższych,
b)
dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
c)
dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.
6. 
Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
7. 
Dyrektor CMKP przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4, zespołowi ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, w celu wydania opinii w sprawie uznania dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia oraz ustala termin i miejsce posiedzenia tego zespołu. Wniosek może być opiniowany za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
8. 
Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przekazuje dyrektorowi CMKP opinię, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.
9. 
Zespół ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, opiniuje wnioski, o których mowa w ust. 1, nie rzadziej niż raz na kwartał.
10. 
Dyrektor CMKP w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 1, przekazuje tę opinię wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, i dołączonymi do niego dokumentami, o których mowa w ust. 4, do ministra właściwego do spraw zdrowia.
11. 
Dyrektor CMKP zamieszcza w SMK informację o decyzji, o której mowa w ust. 1, podając:
1)
numer decyzji i datę jej wydania;
2)
imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy;
3)
przedmiot decyzji;
4)
rodzaj rozstrzygnięcia;
5)
określenie organu wydającego decyzję.
12. 
Osoba, która uzyskała decyzję, o której mowa w ust. 1, może:
1)
wchodzić w skład zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 5 ust. 1;
2)
pełnić funkcję kierownika specjalizacji w danej dziedzinie ochrony zdrowia;
3)
wchodzić w skład zespołu kontrolnego, o którym mowa w art. 25 ust. 1.