[Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego] - Art. 11. - Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających... - Dz.U.2021.1297 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego] - Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1297 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2021 r.
Art.  11.  [Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego]
1. 
Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą SMK, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku jego braku - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
4)
obywatelstwo (obywatelstwa);
5)
adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
6)
nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
informację o posiadanym stopniu lub tytule naukowym;
8)
wykaz publikacji, których autorem albo współautorem jest wnioskodawca;
9)
wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się elektroniczną kopię:
1)
dyplomu ukończenia studiów wyższych;
2)
dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego, o których mowa w art. 12 ust. 6 pkt 1;
3)
dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
4)
zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie:
1)
od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia;
2)
od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.
5. 
Wojewoda potwierdza elektronicznie zapisanie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
6. 
W przypadku awarii SMK trwającej dłużej niż godzinę, uniemożliwiającej złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w okresie tygodnia przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, terminy te przedłuża się o czas trwania awarii od momentu jej usunięcia. Przedłużenie terminu przez operatora systemu następuje z urzędu.
7. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii minister właściwy do spraw zdrowia może zmienić terminy, o których mowa w ust. 4. W przypadku nieustania okoliczności będących przyczyną zmiany terminów minister właściwy do spraw zdrowia dokonuje ponownej zmiany tych terminów, jednak łączny okres przesunięcia danego terminu nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. Informację o zmianie tych terminów minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej.