Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.200.1654

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 września 2005 r.
w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych2)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i zakres kursu początkowego dla kandydatów na doradców;
2) szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu dla kandydatów na doradców oraz egzaminu dla doradców;
3) wysokość opłat za egzamin dla kandydatów na doradców i za egzamin dla doradców oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;
4) wzór świadectwa doradcy.
§  2. Kurs początkowy, zwany dalej "kursem", organizowany jest w formie zajęć dydaktycznych, wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez wykładowców.
§  3.
1. Podmiot prowadzący kurs przeprowadza zajęcia dydaktyczne w salach wykładowych o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli z sali wykładowej korzysta jednocześnie więcej niż 20 osób, to powierzchnia określona w ust. 1 powinna zostać zwiększona o 1 m2 dla każdej dodatkowej osoby.
3. Sale wykładowe, w których przeprowadzane są egzaminy, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, odpowiednie oświetlenie i wentylację.
§  4.
1. Godzina lekcyjna kursu trwa 45 minut.
2. Minimalny czas trwania kursu wynosi 36 godzin lekcyjnych.
3. Czas trwania kursu w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych.
4. Zakres kursu, w tym jego program ramowy i szczegółowy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. Osoba, która ukończyła kurs z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez podmiot prowadzący kurs.
§  6.
1. Termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na doradców oraz egzaminu dla doradców wyznacza wojewódzki inspektor transportu drogowego w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 10, przez co najmniej 10 osób.
2. Termin oraz miejsce, o których mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu, w formie ogłoszenia, w siedzibie wojewódzkiego inspektora transportu drogowego oraz na stronach internetowych Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
§  7.
1. Egzamin dla kandydatów na doradców i egzamin dla doradców obejmują sprawdzenie wiedzy i rozumienia zagadnień określonych w programie szczegółowym, o którym mowa w § 4 ust. 4.
2. Egzamin dla doradców powinien być ukierunkowany na zmiany w przepisach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wprowadzone w okresie ostatnich 5 lat.
§  8.
1. Egzamin dla kandydatów na doradców przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej część testową, składającą się z trzech zestawów po 15 pytań, dotyczących zagadnień z zakresu poszczególnych modułów, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz ćwiczenie praktyczne z zakresu obowiązków doradcy.
2. Egzamin dla doradców przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej część testową składającą się z trzech zestawów po 15 pytań, dotyczących zagadnień z zakresu poszczególnych modułów, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Czas trwania egzaminów wynosi:
1) 3,5 godziny - w przypadku części testowej;
2) 2 godziny - w przypadku ćwiczenia praktycznego.
4. Pytania testowe i ćwiczenia praktyczne, o których mowa w ust. 1 i 2, pochodzą z katalogu pytań i ćwiczeń egzaminacyjnych, zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Organ ten podaje do publicznej wiadomości przykładowe pytania egzaminacyjne dla każdego z modułów oraz przykładowe ćwiczenie praktyczne.
5. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej katalog, o którym mowa w ust. 4.
§  9.
1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca się z:
1) przewodniczącego;
2) dwóch członków;
3) sekretarza.
2. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej powinna być osoba posiadająca uprawnienia doradcy, a członkami komisji osoby posiadające takie uprawnienia lub osoby posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową w dziedzinie:
1) właściwości towarów niebezpiecznych;
2) konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu;
3) ratownictwa drogowego i chemicznego;
4) ochrony przeciwpożarowej lub
5) bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§  10. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia złożyły do wojewódzkiego inspektora transportu drogowego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z:
1) dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w § 13;
2) zaświadczeniem, o którym mowa w § 5 - w przypadku kandydatów na doradców;
3) numerem posiadanego świadectwa doradcy - w przypadku doradców.
§  11. Egzamin uważa się za zdany w przypadku udzielenia co najmniej 80 % prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w każdym z trzech zestawów pytań, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2, oraz rozwiązania w co najmniej 80 % ćwiczenia praktycznego, o którym mowa w § 8 ust. 1.
§  12.
1. Z posiedzenia komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół, zawierający wyniki egzaminu, który podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej oraz pozostali jej członkowie.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia egzaminu, wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego.
§  13. Ustala się opłatę za egzamin w wysokości 400 zł.
§  14.
1. Członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 400 zł - dla przewodniczącego;
2) 280 zł - dla innych członków komisji;
3) 200 zł - dla sekretarza.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu za każdą dodatkową osobę powyżej 10 osób o kwotę:
1) 10 zł - dla przewodniczącego;
2) 8 zł - dla innych członków komisji;
3) 6 zł - dla sekretarza.
§  15. Wzór świadectwa doradcy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.4)
_________

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady nr 94/55/WE z dnia 21 listopada 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 319 z 12.12.1994, str. 7);

2) dyrektywy Rady nr 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 10.06.1996, str. 10);

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000, str. 41).

Dane dotyczące ogłoszenia danych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2013 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 62), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 1184) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAKRES KURSU POCZĄTKOWEGO

1.

PROGRAM RAMOWY

Nr modułuTytułIlość godzin
1Moduł podstawowy14
2Moduł klas towarów niebezpiecznych10
3Moduł drogowy10
4Konsultacje 2
Łącznie:36

2.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

2.1 Moduł podstawowy
Lp.TematIlość godzin
1Wprowadzenie w system regulacji prawnych:2
- cel i zakres regulacji,
- podstawowe pojęcia i definicje,
- charakterystyka obowiązujących przepisów - międzynarodowych i

krajowych,

- ramy prawne działania doradcy do spraw bezpieczeństwa,
- informacja na temat nowelizacji przepisów międzynarodowych

dotyczących transportu towarów niebezpiecznych,

- praktyczne posługiwanie się przepisami - ćwiczenia.
2Podstawy identyfikacji i klasyfikacji towarów niebezpiecznych w transporcie:2
- cel i zasady podziału towarów niebezpiecznych według systemu

Organizacji Narodów Zjednoczonych,

- podział towarów na podstawie zagrożenia dominującego - klasy

towarów,

- identyfikacja towaru na podstawie numeru rozpoznawczego lub

prawidłowej nazwy przewozowej,

- zasady klasyfikacji towarów charakteryzujących się jednym lub

kilkoma zagrożeniami; hierarchia zagrożeń.

3Pakowanie towarów niebezpiecznych:1
- funkcja opakowania,
- charakterystyka podstawowych rodzajów opakowań (pojedynczego,

kombinowanego, złożonego, zbiorczego, awaryjnego, dużego

pojemnika do przewozu luzem (DPPL), dużego opakowania),

- oznakowanie opakowań.
4Oznakowanie sztuk przesyłki:1
- elementy oznakowania - napisy i nalepki ostrzegawcze,
- zasady oznakowania sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
- identyfikacja towaru na podstawie oznakowania,
- dobór oznakowania sztuk przesyłki dla wybranych towarów -

ćwiczenia.

5Wyłączenia w stosowaniu przepisów:2
- charakterystyka systemu wyłączeń,
- wyłączenia niektórych rodzajów przewozów,
- wyłączenia towarów pakowanych w małych ilościach,
- wyłączenia towarów w ramach limitów na jednostkę transportową.
6Kontrola przewozów:1
- zakres kontroli,
- organy kontrolne,
- procedura kontrolna,
- lista kontrolna.
7Zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz za szkody spowodowane w związku z takim przewozem:1
- zakres odpowiedzialności uczestników przewozu,
- odpowiedzialność cywilna,
- odpowiedzialność karna,
- odpowiedzialność administracyjna.
8Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich:4
- zagrożenie terroryzmem w transporcie,
- obowiązki uczestników przewozu w zakresie ochrony,
- towary dużego ryzyka,
- plany ochrony,
- zasady sporządzania planów ochrony - ćwiczenia.

2.2 Moduł klas towarów niebezpiecznych

Lp.TematIlość godzin
1Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne:1
- rodzaje zagrożeń wynikające z właściwości fizykochemicznych i

biologicznych towarów,

- zagrożenia dominujące i dodatkowe,
- natężenie zagrożeń, grupy pakowania,
- kody klasyfikacyjne,
- zakazy pakowania razem, reakcje niebezpieczne.
2Klasyfikacja towarów niebezpiecznych:4
- charakterystyka kryteriów klasyfikacyjnych w poszczególnych

klasach towarów,

- pozycje indywidualne i grupowe w wykazie towarów

niebezpiecznych,

- wykazy pozycji grupowych w poszczególnych klasach towarów

("drzewa decyzyjne"),

- zasady klasyfikacji materiałów, przedmiotów, roztworów i

mieszanin; zaliczanie do grup pakowania,

- wybrane metody badań klasyfikacyjnych,
- klasyfikacja wybranych towarów - ćwiczenia.
3Dobór opakowań do towarów niebezpiecznych:1
- kryteria doboru opakowań,
- instrukcje pakowania,
- wybrane metody badań opakowań,
- dobór opakowań do wybranych towarów - ćwiczenia.
4Odpady niebezpieczne:1
- zasady stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych do przewozu odpadów,

- klasyfikacja odpadów.
5Materiały i przedmioty wybuchowe (klasa 1):1
- charakterystyka podklas i grup zgodności w klasie 1,
- szczególne wymagania w zakresie klasyfikacji materiałów i

przedmiotów wybuchowych, oznakowania sztuk przesyłki oraz

dokumentacji,

- metody pakowania.
6Materiały promieniotwórcze (klasa 7):2
- charakterystyka promieniowania jonizującego i jego oddziaływania

na człowieka,

- pomiar mocy dawki i skażeń promieniotwórczych dla celów oceny

narażenia radiacyjnego,

- kryteria doboru opakowań do materiałów promieniotwórczych,
- charakterystyka działań w sytuacjach awaryjnych,
- określanie warunków przewozu dla wybranych materiałów -

ćwiczenia.

2.3 Moduł drogowy

Lp.TematIlość godzin
1Pojazdy używane do przewozu towarów niebezpiecznych:3
- wymagania konstrukcyjne dla pojazdów,
- pojazdy EX/II, EX/III, FL, AT, OX,
- wyposażenie jednostek transportowych (podstawowe, dodatkowe),
- sprzęt gaśniczy,
- oznakowanie jednostek transportowych przewożących:
- sztuki przesyłki,
- materiały stałe luzem,
- materiały ciekłe, sypkie lub gazy w cysternach.
2Załadunek i rozładunek:1
- mocowanie ładunku na pojeździe,
- wymagania dotyczące załadunku i rozładunku niektórych towarów, w

szczególności ograniczenia ilościowe,

- zakazy ładowania razem (do jednego pojazdu) różnych towarów

niebezpiecznych oraz towarów niebezpiecznych z żywnością,

- zakazy ładowania razem - ćwiczenia.
3Dokumenty wymagane podczas przewozu, w szczególności:1
- dokument przewozowy,
- instrukcje pisemne dla kierowcy,
- świadectwo dopuszczenia pojazdu,
- zaświadczenie ADR.
4Szkolenie kierowców oraz innych osób związanych z przewozem:1
- rodzaje i zakres szkoleń,
- dokumentacja.
5Przewóz w cysternach:2
- dobór cysterny do towaru na podstawie stwarzanych zagrożeń oraz

stanu skupienia,

- charakterystyka cystern stałych, odejmowalnych, przenośnych,

kontenerów-cystern, pojazdów - baterii oraz cystern do przewozu

odpadów,

- kodowanie cystern,
- układy i urządzenia bezpieczeństwa stosowane w cysternach,
- zasady załadunku i rozładunku cystern.
6Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne:2
- charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez uwolniony towar

niebezpieczny,

- organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego,
- zasady działań ratowniczych na miejscu wypadku,
- analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków,
- zagadnienia ochrony środowiska.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

Świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

wzór