§ 9. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  9. 
1. 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Dyrektora TDT wniosku o dopuszczenie do egzaminu, w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1)
dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty za egzamin, o której mowa w § 24 ust. 1;
2)
kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu - w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem;
3)
kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe - w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy;
4)
oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
5)
kopię posiadanego świadectwa doradcy - w przypadku doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy i doradców poszerzających zakres posiadanych uprawnień;
6)
skierowanie na egzamin wydane przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w przypadku żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
4. 
Dyrektor TDT sporządza listę osób dopuszczonych do egzaminu na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu i przekazuje ją komisji.