§ 7. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  7. 
1. 
W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę egzaminacyjną jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji oraz pod nadzorem osoby wchodzącej w skład komisji, wskazanej przez przewodniczącego komisji.
2. 
Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej zdający przekazuje zestaw egzaminacyjny przewodniczącemu komisji.
3. 
Czas wyjścia z sali egzaminacyjnej i powrotu na salę egzaminacyjną zostają odnotowane na arkuszu odpowiedzi zdającego.