§ 6. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  6. 
1. 
W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z własnych egzemplarzy przepisów prawnych, o których mowa w § 2, w wersji papierowej.
2. 
W trakcie egzaminu zakazuje się:
1)
korzystania z pomocy innych zdających;
2)
pomagania innym zdającym;
3)
korzystania ze środków łączności;
4)
zakłócania porządku na sali egzaminacyjnej;
5)
rozmów lub jakiejkolwiek innej formy komunikacji pomiędzy zdającymi;
6)
korzystania z jakichkolwiek źródeł informacji prawnej lub innych pomocy naukowych, z wyjątkiem przepisów prawnych, o których mowa w § 2;
7)
korzystania z urządzeń elektronicznych innych niż udostępnione przez Dyrektora TDT.
3. 
Przy rozwiązywaniu zadania praktycznego dopuszcza się korzystanie z kalkulatora, rozumianego jako urządzenie posiadające wyłącznie funkcje kalkulatora.
4. 
W przypadku nieprzestrzegania przez zdającego zakazów, o których mowa w ust. 2, zdający może zostać wykluczony z egzaminu. Wynik egzaminu dla zdającego wykluczonego z egzaminu uznaje się za negatywny.
5. 
W przypadku nieprzestrzegania przez zdającego zakazów, o których mowa w ust. 2, egzamin może zostać odwołany w stosunku do wszystkich uczestników egzaminu, jeżeli naruszenie to mogło wpłynąć na prawidłowość jego przebiegu.
6. 
W przypadku odwołania egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 5, opłatę za egzamin, na wniosek zdającego, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się zdającemu. Wniosek składa się w terminie 90 dni od dnia odwołania egzaminu.
7. 
Zaliczenia albo zwrotu opłaty za egzamin, o których mowa w ust. 6, nie dokonuje się w stosunku do zdającego, który nie przestrzegał zakazów, o których mowa w ust. 2.