§ 5. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  5. 
Przed rozpoczęciem egzaminu zdający są informowani o:
1)
warunkach organizacyjnych egzaminu;
2)
zasadach obowiązujących w trakcie egzaminu;
3)
sposobie i kolejności wypełnienia arkusza odpowiedzi;
4)
zasadach dokonywania poprawek na arkuszu odpowiedzi;
5)
czasie trwania każdej części egzaminu;
6)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
7)
terminie i sposobie ogłoszenia wyników egzaminu;
8)
czasie rozpoczęcia i zakończenia każdej części egzaminu, przy czym informację tę zamieszcza się również na tablicy lub w innym widocznym dla zdających miejscu.