§ 24. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  24. 
1. 
Opłata za:
1)
egzamin dla osób nieposiadających ważnego świadectwa doradcy wynosi 500 zł;
2)
egzamin w przypadku przedłużenia terminu ważności świadectwa doradcy wynosi 400 zł;
3)
dodatkową część specjalistyczną egzaminu wynosi 300 zł.
2. 
W przypadku egzaminu rozszerzonego, obejmującego różne rodzaje przewozu, opłata stanowi sumę opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, za każdą dodatkową część specjalistyczną egzaminu.
3. 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.