§ 22. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  22. 
1. 
Dyrektor TDT, wydając wtórnik świadectwa doradcy, składa na świadectwie doradcy odcisk stempla o treści "WTÓRNIK".
2. 
Opłata za wydanie wtórnika świadectwa doradcy wynosi 50 zł.
3. 
Opłatę za wydanie wtórnika świadectwa doradcy wnosi się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.