§ 20. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  20. 
1. 
Dokumentację dotyczącą egzaminu, wydania świadectwa doradcy, przedłużenia terminu ważności świadectwa doradcy oraz wydania jego wtórnika przechowuje się w zamykanym pomieszczeniu.
2. 
Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.