§ 19. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  19. 
1. 
Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
300 zł dla przewodniczącego komisji;
2)
250 zł dla każdego z pozostałych członków komisji.
2. 
Jeżeli liczba zdających jest większa niż 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 zł za każdego dodatkowego zdającego.
3. 
Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 200 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o 80 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 120 minut.