§ 18. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  18. 
1. 
Do zadań komisji należy w szczególności:
1)
sprawdzenie tożsamości zdającego na podstawie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
2)
zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu;
3)
sprawdzenie i ocena odpowiedzi na pytania testowe oraz rozwiązań opisowych zadań praktycznych;
4)
sporządzenie protokołu przeprowadzenia egzaminu.
2. 
Komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu zdającego z egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4.
3. 
Komisja podejmuje decyzję o odwołaniu egzaminu w stosunku do wszystkich uczestników egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4. 
W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej przebywają jednocześnie co najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji.