§ 17. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  17. 
1. 
Egzamin przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
dwóch członków.
2. 
Z wnioskiem o powołanie osób w skład komisji Dyrektor TDT występuje do ministra właściwego do spraw transportu.
3. 
Osoby powołane w skład komisji przed przeprowadzeniem egzaminu składają pisemne oświadczenie, że nie pozostają w żadnym stosunku prawnym ani faktycznym, zwłaszcza w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, przysposobienia, powinowactwa, opieki, kurateli lub w stosunku zależności służbowej, z osobami dopuszczonymi do egzaminu.
4. 
W skład komisji wchodzą osoby posiadające wykształcenie wyższe i praktykę zawodową w zakresie właściwego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych, w tym co najmniej:
1)
5-letnią praktykę zawodową w jednej z następujących dziedzin:
a)
właściwości towarów niebezpiecznych,
b)
konstrukcji, eksploatacji lub badań opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,
c)
ratownictwa chemicznego lub
2)
5-letni staż pracy na stanowisku związanym z przewozem drogowym, koleją lub żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.