§ 16. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  16. 
1. 
Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku:
1)
uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części ogólnej, czyli uzyskania co najmniej 72 punktów;
2)
uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części specjalistycznej, czyli uzyskania co najmniej 48 punktów;
3)
rozwiązania opisowego zadania praktycznego z części specjalistycznej.
2. 
Egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym dla tej części, dla której warunki, o których mowa w ust. 1, zostały spełnione.