§ 15. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  15. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, obejmującej:
1)
część ogólną, składającą się z zestawu 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru;
2)
część specjalistyczną dotyczącą odpowiednio przewozu drogowego, koleją lub żeglugą śródlądową, składającą się z zestawu 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy dla danego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych.
2. 
Czas trwania egzaminu wynosi w przypadku:
1)
części ogólnej - 80 minut;
2)
każdej części specjalistycznej - 60 minut na zestaw pytań testowych oraz 60 minut na opisowe zadanie praktyczne.
3. 
Egzamin dla doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy nie obejmuje opisowego zadania praktycznego.
4. 
Egzamin dla doradców poszerzających zakres uprawnień nie obejmuje części ogólnej.
5. 
Na każde pytanie testowe przypadają trzy odpowiedzi, z których przynajmniej jedna jest prawdziwa.
6. 
W każdym pytaniu testowym należy wskazać, które odpowiedzi są prawdziwe i które odpowiedzi są fałszywe. Za każdą poprawnie wskazaną odpowiedź przyznaje się jeden punkt.
7. 
W przypadku niewskazania lub błędnego wskazania, czy odpowiedź jest prawdziwa czy fałszywa, nie przyznaje się punktu.