§ 12. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  12. 
1. 
Przed rozpoczęciem egzaminu zdający okazuje komisji dokument ze zdjęciem, potwierdzający jego tożsamość.
2. 
Zdający otrzymuje kopertę zawierającą dwie kartki z indywidualnym kodem zdającego.
3. 
Na kartce, zawierającej indywidualny kod zdającego oraz miejsce na wpisanie danych zdającego, zdający wpisuje swoje imię i nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego została potwierdzona jego tożsamość, oraz umieszcza ją w kopercie, którą oddaje komisji przed rozpoczęciem egzaminu. Drugą kartkę zdający zatrzymuje dla siebie.
4. 
Zdający przed rozpoczęciem każdej części egzaminu otrzymuje kopertę z zestawem egzaminacyjnym zawierającym zestaw pytań testowych, opisowe zadanie praktyczne, jeżeli jest wymagane, odpowiednio do zakresu egzaminu oraz arkusz odpowiedzi.
5. 
Na arkuszu odpowiedzi w przeznaczonym do tego polu zdający wpisuje indywidualny kod zdającego. Arkusz odpowiedzi bez wpisanego indywidualnego kodu zdającego nie podlega ocenie.
6. 
Zdający po zakończeniu pisania każdej części egzaminu lub po wezwaniu przewodniczącego komisji zwraca komisji kompletny zestaw egzaminacyjny.
7. 
Jeżeli zdający zdaje egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej, to wydanie zestawu egzaminacyjnego do kolejnej części egzaminu następuje po zakończeniu egzaminu z części poprzedniej i spełnieniu warunku określonego w ust. 6.