§ 10. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  10. 
1. 
Osoba dopuszczona do egzaminu jest obowiązana zgłosić się na egzamin co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
2. 
W przypadku gdy osoba dopuszczona do egzaminu:
1)
z ważnych przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie albo przybyła na egzamin po jego rozpoczęciu i odpowiednio udokumentowała te przyczyny w terminie 7 dni od dnia ich ustania,
2)
nie przystąpiła do egzaminu bez podawania przyczyn, przy czym zgłosiła zamiar nieprzystąpienia do egzaminu do Dyrektora TDT pisemnie, pocztą elektroniczną lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą, nie później niż w terminie 5 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu

- opłatę za egzamin, na wniosek osoby dopuszczonej do egzaminu, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się osobie dopuszczonej do egzaminu.

3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do Dyrektora TDT pisemnie, pocztą elektroniczną lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą, w terminie 90 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.