§ 1. - Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej "doradcami";
2)
skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, zwanej dalej "komisją", sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
3)
tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy;
4)
warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;
5)
wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania;
6)
wysokość opłaty za egzamin dla doradców oraz tryb jej wnoszenia;
7)
wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.