Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. - Dz.U.2023.84 t.j. - OpenLEX

Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.84 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2147) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanych dalej "doradcami";
2)
skład komisji egzaminacyjnej działającej przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego, zwanej dalej "komisją", sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
3)
tryb wydawania świadectwa doradcy oraz tryb wydawania wtórnika świadectwa doradcy;
4)
warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;
5)
wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania;
6)
wysokość opłaty za egzamin dla doradców oraz tryb jej wnoszenia;
7)
wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.
Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Dyrektorem TDT", zamieszcza na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego wykaz przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych objętych zakresem egzaminu.
1. 
Termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu dla doradców, zwanego dalej "egzaminem", wyznacza Dyrektor TDT.
2. 
Dyrektor TDT, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu, zamieszcza na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego informację o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.
1. 
Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających osobom przystępującym do egzaminu, zwanym dalej "zdającymi", samodzielną pracę.
2. 
W sali egzaminacyjnej znajduje się zegar widoczny dla zdających.
3. 
W sali egzaminacyjnej znajduje się przynajmniej jeden komplet przepisów prawnych, o których mowa w § 2, dostępny dla zdających.
Przed rozpoczęciem egzaminu zdający są informowani o:
1)
warunkach organizacyjnych egzaminu;
2)
zasadach obowiązujących w trakcie egzaminu;
3)
sposobie i kolejności wypełnienia arkusza odpowiedzi;
4)
zasadach dokonywania poprawek na arkuszu odpowiedzi;
5)
czasie trwania każdej części egzaminu;
6)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
7)
terminie i sposobie ogłoszenia wyników egzaminu;
8)
czasie rozpoczęcia i zakończenia każdej części egzaminu, przy czym informację tę zamieszcza się również na tablicy lub w innym widocznym dla zdających miejscu.
1. 
W trakcie egzaminu zdający mogą korzystać z własnych egzemplarzy przepisów prawnych, o których mowa w § 2, w wersji papierowej.
2. 
W trakcie egzaminu zakazuje się:
1)
korzystania z pomocy innych zdających;
2)
pomagania innym zdającym;
3)
korzystania ze środków łączności;
4)
zakłócania porządku na sali egzaminacyjnej;
5)
rozmów lub jakiejkolwiek innej formy komunikacji pomiędzy zdającymi;
6)
korzystania z jakichkolwiek źródeł informacji prawnej lub innych pomocy naukowych, z wyjątkiem przepisów prawnych, o których mowa w § 2;
7)
korzystania z urządzeń elektronicznych innych niż udostępnione przez Dyrektora TDT.
3. 
Przy rozwiązywaniu zadania praktycznego dopuszcza się korzystanie z kalkulatora, rozumianego jako urządzenie posiadające wyłącznie funkcje kalkulatora.
4. 
W przypadku nieprzestrzegania przez zdającego zakazów, o których mowa w ust. 2, zdający może zostać wykluczony z egzaminu. Wynik egzaminu dla zdającego wykluczonego z egzaminu uznaje się za negatywny.
5. 
W przypadku nieprzestrzegania przez zdającego zakazów, o których mowa w ust. 2, egzamin może zostać odwołany w stosunku do wszystkich uczestników egzaminu, jeżeli naruszenie to mogło wpłynąć na prawidłowość jego przebiegu.
6. 
W przypadku odwołania egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 5, opłatę za egzamin, na wniosek zdającego, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się zdającemu. Wniosek składa się w terminie 90 dni od dnia odwołania egzaminu.
7. 
Zaliczenia albo zwrotu opłaty za egzamin, o których mowa w ust. 6, nie dokonuje się w stosunku do zdającego, który nie przestrzegał zakazów, o których mowa w ust. 2.
1. 
W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę egzaminacyjną jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji oraz pod nadzorem osoby wchodzącej w skład komisji, wskazanej przez przewodniczącego komisji.
2. 
Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej zdający przekazuje zestaw egzaminacyjny przewodniczącemu komisji.
3. 
Czas wyjścia z sali egzaminacyjnej i powrotu na salę egzaminacyjną zostają odnotowane na arkuszu odpowiedzi zdającego.
1. 
Egzamin przeprowadza się dla co najmniej 10 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu.
2. 
W przypadku braku wymaganej liczby osób dopuszczonych do egzaminu Dyrektor TDT odwołuje egzamin, o czym informuje na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego oraz powiadamia osoby dopuszczone do egzaminu, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu.
3. 
W przypadku odwołania egzaminu opłatę za egzamin uiszczoną przez osobę dopuszczoną do tego egzaminu, na wniosek tej osoby, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się tej osobie. Wniosek składa się w terminie 90 dni od dnia odwołania egzaminu.
1. 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Dyrektora TDT wniosku o dopuszczenie do egzaminu, w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1)
dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty za egzamin, o której mowa w § 24 ust. 1;
2)
kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu - w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem;
3)
kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe - w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy;
4)
oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
5)
kopię posiadanego świadectwa doradcy - w przypadku doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy i doradców poszerzających zakres posiadanych uprawnień;
6)
skierowanie na egzamin wydane przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w przypadku żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej skierowanych na egzamin przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
4. 
Dyrektor TDT sporządza listę osób dopuszczonych do egzaminu na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu i przekazuje ją komisji.
1. 
Osoba dopuszczona do egzaminu jest obowiązana zgłosić się na egzamin co najmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia.
2. 
W przypadku gdy osoba dopuszczona do egzaminu:
1)
z ważnych przyczyn losowych nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie albo przybyła na egzamin po jego rozpoczęciu i odpowiednio udokumentowała te przyczyny w terminie 7 dni od dnia ich ustania,
2)
nie przystąpiła do egzaminu bez podawania przyczyn, przy czym zgłosiła zamiar nieprzystąpienia do egzaminu do Dyrektora TDT pisemnie, pocztą elektroniczną lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą, nie później niż w terminie 5 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu

- opłatę za egzamin, na wniosek osoby dopuszczonej do egzaminu, zalicza się na poczet egzaminu w terminie późniejszym albo zwraca się osobie dopuszczonej do egzaminu.

3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do Dyrektora TDT pisemnie, pocztą elektroniczną lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą, w terminie 90 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
1. 
Dyrektor TDT przed rozpoczęciem egzaminu przekazuje przewodniczącemu komisji zestawy egzaminacyjne na podstawie protokołu przekazania.
2. 
Zabrania się wynoszenia zestawów egzaminacyjnych poza salę egzaminacyjną oraz ich kopiowania lub utrwalania ich treści.
3. 
Zestawy egzaminacyjne są przygotowywane przez Dyrektora TDT.
1. 
Przed rozpoczęciem egzaminu zdający okazuje komisji dokument ze zdjęciem, potwierdzający jego tożsamość.
2. 
Zdający otrzymuje kopertę zawierającą dwie kartki z indywidualnym kodem zdającego.
3. 
Na kartce, zawierającej indywidualny kod zdającego oraz miejsce na wpisanie danych zdającego, zdający wpisuje swoje imię i nazwisko, numer PESEL, o ile został nadany, albo rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego została potwierdzona jego tożsamość, oraz umieszcza ją w kopercie, którą oddaje komisji przed rozpoczęciem egzaminu. Drugą kartkę zdający zatrzymuje dla siebie.
4. 
Zdający przed rozpoczęciem każdej części egzaminu otrzymuje kopertę z zestawem egzaminacyjnym zawierającym zestaw pytań testowych, opisowe zadanie praktyczne, jeżeli jest wymagane, odpowiednio do zakresu egzaminu oraz arkusz odpowiedzi.
5. 
Na arkuszu odpowiedzi w przeznaczonym do tego polu zdający wpisuje indywidualny kod zdającego. Arkusz odpowiedzi bez wpisanego indywidualnego kodu zdającego nie podlega ocenie.
6. 
Zdający po zakończeniu pisania każdej części egzaminu lub po wezwaniu przewodniczącego komisji zwraca komisji kompletny zestaw egzaminacyjny.
7. 
Jeżeli zdający zdaje egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej, to wydanie zestawu egzaminacyjnego do kolejnej części egzaminu następuje po zakończeniu egzaminu z części poprzedniej i spełnieniu warunku określonego w ust. 6.
Przewodniczący komisji może ogłosić przerwę po każdej części egzaminu.
1. 
Po zakończeniu egzaminu przewodniczący komisji zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych zestawy egzaminacyjne oraz koperty z kartami z indywidualnym kodem zdającego do czasu przekazania ich Dyrektorowi TDT.
2. 
W dniu zakończenia egzaminu komisja przekazuje Dyrektorowi TDT sprawdzone i ocenione arkusze odpowiedzi wraz z zestawami pytań testowych i opisowymi zadaniami praktycznymi oraz niewykorzystane zestawy egzaminacyjne wraz z protokołem przeprowadzenia egzaminu podpisanym przez przewodniczącego komisji i pozostałych jej członków.
1. 
Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, obejmującej:
1)
część ogólną, składającą się z zestawu 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru;
2)
część specjalistyczną dotyczącą odpowiednio przewozu drogowego, koleją lub żeglugą śródlądową, składającą się z zestawu 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy dla danego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych.
2. 
Czas trwania egzaminu wynosi w przypadku:
1)
części ogólnej - 80 minut;
2)
każdej części specjalistycznej - 60 minut na zestaw pytań testowych oraz 60 minut na opisowe zadanie praktyczne.
3. 
Egzamin dla doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy nie obejmuje opisowego zadania praktycznego.
4. 
Egzamin dla doradców poszerzających zakres uprawnień nie obejmuje części ogólnej.
5. 
Na każde pytanie testowe przypadają trzy odpowiedzi, z których przynajmniej jedna jest prawdziwa.
6. 
W każdym pytaniu testowym należy wskazać, które odpowiedzi są prawdziwe i które odpowiedzi są fałszywe. Za każdą poprawnie wskazaną odpowiedź przyznaje się jeden punkt.
7. 
W przypadku niewskazania lub błędnego wskazania, czy odpowiedź jest prawdziwa czy fałszywa, nie przyznaje się punktu.
1. 
Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku:
1)
uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części ogólnej, czyli uzyskania co najmniej 72 punktów;
2)
uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części specjalistycznej, czyli uzyskania co najmniej 48 punktów;
3)
rozwiązania opisowego zadania praktycznego z części specjalistycznej.
2. 
Egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym dla tej części, dla której warunki, o których mowa w ust. 1, zostały spełnione.
1. 
Egzamin przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
dwóch członków.
2. 
Z wnioskiem o powołanie osób w skład komisji Dyrektor TDT występuje do ministra właściwego do spraw transportu.
3. 
Osoby powołane w skład komisji przed przeprowadzeniem egzaminu składają pisemne oświadczenie, że nie pozostają w żadnym stosunku prawnym ani faktycznym, zwłaszcza w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, przysposobienia, powinowactwa, opieki, kurateli lub w stosunku zależności służbowej, z osobami dopuszczonymi do egzaminu.
4. 
W skład komisji wchodzą osoby posiadające wykształcenie wyższe i praktykę zawodową w zakresie właściwego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych, w tym co najmniej:
1)
5-letnią praktykę zawodową w jednej z następujących dziedzin:
a)
właściwości towarów niebezpiecznych,
b)
konstrukcji, eksploatacji lub badań opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,
c)
ratownictwa chemicznego lub
2)
5-letni staż pracy na stanowisku związanym z przewozem drogowym, koleją lub żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.
1. 
Do zadań komisji należy w szczególności:
1)
sprawdzenie tożsamości zdającego na podstawie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
2)
zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminu;
3)
sprawdzenie i ocena odpowiedzi na pytania testowe oraz rozwiązań opisowych zadań praktycznych;
4)
sporządzenie protokołu przeprowadzenia egzaminu.
2. 
Komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu zdającego z egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 4.
3. 
Komisja podejmuje decyzję o odwołaniu egzaminu w stosunku do wszystkich uczestników egzaminu w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5.
4. 
W czasie trwania egzaminu na sali egzaminacyjnej przebywają jednocześnie co najmniej dwie osoby wchodzące w skład komisji.
1. 
Osobom wchodzącym w skład komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
300 zł dla przewodniczącego komisji;
2)
250 zł dla każdego z pozostałych członków komisji.
2. 
Jeżeli liczba zdających jest większa niż 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 zł za każdego dodatkowego zdającego.
3. 
Jeżeli łączny czas trwania egzaminu przekracza 200 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o 80 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 120 minut.
1. 
Dokumentację dotyczącą egzaminu, wydania świadectwa doradcy, przedłużenia terminu ważności świadectwa doradcy oraz wydania jego wtórnika przechowuje się w zamykanym pomieszczeniu.
2. 
Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zapewnia ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Świadectwo doradcy wydaje się osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, po przekazaniu przez przewodniczącego komisji protokołu przeprowadzenia egzaminu.
1. 
Dyrektor TDT, wydając wtórnik świadectwa doradcy, składa na świadectwie doradcy odcisk stempla o treści "WTÓRNIK".
2. 
Opłata za wydanie wtórnika świadectwa doradcy wynosi 50 zł.
3. 
Opłatę za wydanie wtórnika świadectwa doradcy wnosi się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.
1. 
Wzór świadectwa doradcy określa załącznik do rozporządzenia.
2. 
Świadectwo doradcy wypełnia się na maszynie albo komputerze, w języku polskim.
1. 
Opłata za:
1)
egzamin dla osób nieposiadających ważnego świadectwa doradcy wynosi 500 zł;
2)
egzamin w przypadku przedłużenia terminu ważności świadectwa doradcy wynosi 400 zł;
3)
dodatkową część specjalistyczną egzaminu wynosi 300 zł.
2. 
W przypadku egzaminu rozszerzonego, obejmującego różne rodzaje przewozu, opłata stanowi sumę opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, za każdą dodatkową część specjalistyczną egzaminu.
3. 
Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 691).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

Objaśnienia:

I. Dokument dwustronicowy, formatu A4, o wymiarach 210 x 297 mm, wykonany na papierze ze znakiem wodnym, niewykazującym luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, posiadającym włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i w promieniowaniu ultrafioletowym oraz losowo rozmieszczone drobiny wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

II. Zabezpieczenia dokumentu:

1. tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego,

2. druk reliefowy,

3. mikrodruki,

4. elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

5. element graficzny wykonany farbą irydyscentną,

6. oznaczenie indywidualne.

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).