Uzyskiwanie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.691

Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją oraz przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zwanych dalej "doradcami";
2)
skład komisji egzaminacyjnej, sposób jej działania i tryb jej powoływania, wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w jej skład oraz sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
3)
tryb wydawania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanego dalej "świadectwem doradcy", oraz jego wtórnika;
4)
warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, przedłużania terminu ich ważności oraz wydawania ich wtórników;
5)
wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania;
6)
wysokość opłat za egzamin dla doradców;
7)
wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia.
1.
Egzamin dla doradców przeprowadza się w pomieszczeniu o powierzchni nie mniejszej niż 30 m2.
2.
Jeżeli egzamin przeprowadza się dla więcej niż 15 osób, to powierzchnia określona w ust. 1 powinna być większa o co najmniej 2 m2 na każdą dodatkową osobę.
3.
Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, powinny być wyposażone w aktualne teksty przepisów międzynarodowych i krajowych z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
1.
Egzamin dla doradców przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej:
1)
część ogólną, składającą się z zestawu 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami;
2)
część specjalistyczną, składającą się z zestawu 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy dla przewozu:
a)
drogowego towarów niebezpiecznych,
b)
koleją towarów niebezpiecznych lub
c)
żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.
2.
Czas trwania egzaminów wynosi:
1)
w przypadku części ogólnej - 80 minut;
2)
w przypadku części specjalistycznej - 60 minut na zestaw pytań testowych oraz 60 minut na opisowe zadanie praktyczne z zakresu obowiązków doradcy dla przewozu:
a)
drogowego towarów niebezpiecznych,
b)
koleją towarów niebezpiecznych,
c)
żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.
3.
Egzamin dla doradców przedłużających ważność świadectwa doradcy nie obejmuje opisowego zadania praktycznego.
4.
Pytania testowe i opisowe zadania praktyczne, o których mowa w ust. 1, pochodzą z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
1.
Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku:
1)
udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;
2)
udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z odpowiedniej części specjalistycznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
3)
rozwiązania zadania praktycznego z odpowiedniej części specjalistycznej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
2.
Egzamin składający się z więcej niż jednej części specjalistycznej uznaje się za złożony z wynikiem pozytywnym dla tej części, dla której warunki, o których mowa w ust. 1, zostały spełnione.
1.
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją", w skład której wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
dwóch członków.
2.
W skład komisji wchodzą osoby posiadające wykształcenie wyższe i praktykę zawodową w zakresie właściwego rodzaju transportu towarów niebezpiecznych, w tym co najmniej:
1)
5-letnią praktykę zawodową w jednej z następujących dziedzin:
a)
właściwości materiałów niebezpiecznych,
b)
konstrukcji, eksploatacji lub badań opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,
c)
ratownictwa chemicznego lub
2)
5-letni staż pracy na stanowisku związanym z przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, koleją lub żeglugą śródlądową.
3.
Egzamin jest przeprowadzany zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu.
4.
Egzamin przeprowadza się dla co najmniej 10 osób.
1.
Z wnioskiem o powołanie komisji Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, zwany dalej "Dyrektorem TDT", zwraca się do ministra właściwego do spraw transportu na co najmniej 10 dni przed planowaną datą egzaminu.
2.
Minister właściwy do spraw transportu powołuje skład komisji i wyznacza jej przewodniczącego.
3.
Osoby powołane w skład komisji składają pisemne oświadczenie o treści: "Oświadczam, że nie pozostaję w żadnym stosunku prawnym lub faktycznym, zwłaszcza w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia, opieki, kurateli lub w stosunku zależności służbowej, względem osób przystępujących do egzaminu, który odbędzie się w dniu ...".
1.
Z tytułu przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w § 3, członkom komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)
300 zł dla przewodniczącego komisji;
2)
250 zł dla każdego z pozostałych członków komisji.
2.
Jeżeli liczba egzaminowanych osób jest większa niż 10, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 10 zł za każdą dodatkową osobę.
3.
Jeżeli łączny czas trwania egzaminu w ciągu dnia przekracza 200 minut, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się o 80 zł za każde rozpoczęte dodatkowe 120 minut.
1.
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które w terminie co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia złożyły do Dyrektora TDT wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z:
1)
dowodem uiszczenia odpowiedniej opłaty, o której mowa w § 12 ust. 1;
2)
zaświadczeniem o ukończeniu kursu - w przypadku kandydatów na doradców i doradców rozszerzających zakres posiadanych uprawnień na inny rodzaj przewozu;
3)
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
4)
oświadczeniem o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

niebezpiecznych;

5)
numerem posiadanego świadectwa doradcy - w przypadku doradców przedłużających termin ważności posiadanych uprawnień i doradców rozszerzających zakres posiadanych uprawnień na inny rodzaj przewozu;
6)
skierowaniem na egzamin wydanym przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w przypadku żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje Dyrektorowi TDT w terminie 7 dni od dnia zakończenia egzaminu.
Świadectwo doradcy wydaje się osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, na podstawie przekazanego przez przewodniczącego komisji protokołu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
1.
Dokumentację dotyczącą egzaminu, wydania świadectwa doradcy, przedłużenia jego ważności oraz wydania jego wtórnika przechowuje się w zamykanym pomieszczeniu.
2.
Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zapewniać ochronę dokumentów przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1.
Ustala się opłatę;
1)
za egzamin dla kandydatów na doradców w wysokości 400 zł;
2)
za egzamin dla doradców przedłużających ważność świadectwa doradcy w wysokości 300 zł;
3)
za dodatkową część specjalistyczną egzaminu dla doradców w wysokości 200 zł.
2.
W przypadku egzaminu rozszerzonego o uprawnienia na inne rodzaje przewozu całkowity koszt egzaminu to suma opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, oraz opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, za każdą dodatkową część specjalistyczną egzaminu.
1.
W przypadku utraty świadectwa doradcy Dyrektor TDT, który wydał to świadectwo, za opłatą, na wniosek osoby zainteresowanej, wydaje wtórnik świadectwa doradcy.
2.
Dyrektor TDT, wydając wtórnik, składa na świadectwie doradcy odcisk stempla o treści "WTÓRNIK".
3.
Ustala się opłatę za wydanie wtórnika świadectwa doradcy w wysokości 30 zł.
4.
Opłatę, o której mowa w ust. 3, wnosi się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego.
1.
Wzór świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych określa załącznik do rozporządzenia.
2.
Świadectwo doradcy wypełnia się na maszynie lub komputerze w języku polskim.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 200, poz. 1654),

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 222, poz. 2256),

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1717 oraz z 2007 r. Nr 193, poz. 1400)

- które tracą moc na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ŚWIADECTWA DORADCY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH