Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2200 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
2)
szkołach - rozumie się przez to przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
3)
uczniach - rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków;
4)
Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
1. 
Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.
2. 
Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. 
Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
4. 
Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.
5. 
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1)
obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
2)
udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
3)
korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych.
2. 
W trakcie stażu dyrektor szkoły obserwuje i omawia z nauczycielem co najmniej jedne prowadzone przez niego zajęcia.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.
4. 
W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
5. 
Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.
1. 
Do zadań opiekuna stażu należą:
1)
współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
2)
współpraca z nauczycielem odbywającym staż w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, w szczególności udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;
3)
wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych;
4)
umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć;
5)
obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż;
6)
dzielenie się z nauczycielem odbywającym staż swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności omawianie z nauczycielem zajęć prowadzonych przez siebie oraz przez nauczyciela;
7)
inspirowanie i zachęcanie nauczyciela odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych;
8)
doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu.
2. 
Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do uzyskania odpowiednio stopnia nauczyciela kontraktowego albo nauczyciela mianowanego.
1. 
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien:
1)
poznać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;
2)
uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3)
prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
4)
uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metod i form pracy.
2. 
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1)
znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2)
umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
3)
umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
4)
umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
5)
umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
6)
umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
7)
umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć;
8)
znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym.
1. 
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:
1)
uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2)
doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
3)
prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone;
4)
przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.
2. 
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1)
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2)
umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
3)
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
4)
umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
5)
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
6)
umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
7)
umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
8)
umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
1. 
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:
1)
podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2)
realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
3)
pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
4)
przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. 
Przepis ust. 1 pkt 4 nie dotyczy nauczyciela zwolnionego z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela.
3. 
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1)
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
2)
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
3)
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
4)
realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:
a)
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b)
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c)
uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
d)
opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
1. 
Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego dołącza się:
1)
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2)
zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a)
wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b)
dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c)
przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3)
kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4)
kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
2. 
Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dołącza się również:
1)
opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
2)
kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;
3)
kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
3. 
W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela, do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego dołącza się:
1)
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem;
2)
zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
3)
w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumenty, o których mowa w ust. 2;
4)
w przypadku nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 1b i 3 Karty Nauczyciela:
a)
opis i analizę sposobu realizacji dwóch wymagań wybranych spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 i dwóch wymagań wybranych spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły,
b)
kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c;
5)
w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
6)
w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b Karty Nauczyciela, sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem;
7)
w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.
4. 
W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9e ust. 5 Karty Nauczyciela, do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego dołącza się odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, oraz:
1)
zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy dołączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie odbywania stażu;
2)
kopię zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz kopię sprawozdania z jego realizacji, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
3)
w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4)
w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b Karty Nauczyciela, sprawozdanie z pracy na zajmowanym stanowisku zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem;
5)
w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, sprawozdanie z realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru.
1. 
(uchylony).
2. 
Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.
3. 
W przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ powołujący komisję kwalifikacyjną zapewnia w jej składzie udział co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, z których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze w szkole, oraz co najmniej jednego eksperta, w miarę możliwości, nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.
4. 
W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 1b Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję kwalifikacyjną zapewnia w jej składzie udział ekspertów, w miarę możliwości, zatrudnionych na stanowisku odpowiadającym stanowisku nauczyciela.
5. 
W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję egzaminacyjną lub komisję kwalifikacyjną zapewnia w jej składzie udział co najmniej jednego eksperta pełniącego z wyboru funkcję związkową.
1. 
Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9.
2. 
Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. 
Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia odpowiednio egzaminu lub rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.
1. 
Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i komisja egzaminacyjna zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiednio przeprowadza rozmowę albo egzamin, podczas których nauczyciel:
1)
prezentuje dorobek zawodowy;
2)
prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
a)
zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
b)
wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;
3)
odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.
2. 
W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, komisja egzaminacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz przeprowadza egzamin. Do egzaminu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. 
Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel:
1)
prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
2)
odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3)
wykazuje się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem przepisów prawa;
4)
określa cele dalszej pracy i własnego rozwoju.
4. 
W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy. Do rozmowy przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.
2. 
Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.
3. 
Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
4. 
Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
5. 
Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. 
Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Z przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający:
1)
datę i miejsce posiedzenia komisji;
2)
imiona i nazwiska członków komisji;
3)
imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów;
4)
informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy, w tym pytania zadane nauczycielowi przez komisję i informacje o udzielonych odpowiedziach;
5)
uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6)
średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7)
uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;
8)
podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.
2. 
Protokoły i pozostała dokumentacja prac komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej są przechowywane przez organ powołujący komisję. W dokumentacji pozostawia się wniosek nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9.
3. 
Organ, który powołał komisję egzaminacyjną lub komisję kwalifikacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.
W sprawach dotyczących prac komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej nieuregulowanych w rozporządzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
1. 
Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nadanego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2a. 
Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 4a do rozporządzenia.
3. 
Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nadanego na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
4. 
Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego nadanego na podstawie art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
5. 
Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia
6. 
Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego uzyskanego na podstawie art. 124 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU

Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) komisja egzaminacyjna powołana przez

....................................................................................................................................................

(nazwa organu, który powołał komisję)

zaświadcza

że Pan/Pani ................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(-na) .............................................................................................................................

(data urodzenia)

w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdał(a) w dniu .........................................................

egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

nr .........................

przewodniczący

komisji egzaminacyjnej

.........................................

(podpis i pieczątka)

........................... ..............................

(miejscowość) (data)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

ZAŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) komisja kwalifikacyjna powołana przez

....................................................................................................................................................

(nazwa organu, który powołał komisję)

zaświadcza

że Pan/Pani ..............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzony(-na) .............................................................................................................................

(data urodzenia)

w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskał(a) w dniu .........................................

akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela1) ..........................................

nr .........................

przewodniczący

komisji egzaminacyjnej

..............................................

(podpis i pieczątka)

............................ ......................

(miejscowość) (data)

__________________________

1) Należy wpisać odpowiednio stopień nauczyciela kontraktowego albo stopień nauczyciela

dyplomowanego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

...................................................

(nazwa organu nadającego stopień awansu

zawodowego nauczyciela)

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) po przeprowadzeniu postępowania

kwalifikacyjnego na wniosek złożony w dniu .................... i uzyskaniu

zaświadczenia nr ................. z dnia ........................... o uzyskaniu akceptacji komisji

kwalifikacyjnej powołanej przez

........................................................................................................................................

(nazwa organu, który powołał komisję)

nadaję Panu/Pani ..........................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(-ej) ............................................................................................................

(data urodzenia)

stopień nauczyciela kontraktowego.

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) .................................................................................

........................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2) .........................................

........................................................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nr ..............

(pieczęć urzędowa)3)

............................................................................................................
(miejscowość)(data)(podpis i pieczątka organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

_______________________

1) Należy wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

2) Należy wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela.

3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

.........................................................

(nazwa organu nadającego stopień awansu

zawodowego)

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9a ust. 3 oraz art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nadaję Panu/Pani

........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(-ej) ............................................................................................................

(data urodzenia)

stopień nauczyciela kontraktowego.

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) .................................................................................

........................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2) .........................................

........................................................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nr .................

(pieczęć urzędowa)3)

...........................................................................................
(miejscowość)(data)(podpis i pieczątka organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

____________________

1) Należy wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

2) Należy wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela.

3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4a 

.........................................................

(nazwa organu nadającego stopień awansu

zawodowego)

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) po przeprowadzeniu postępowania

egzaminacyjnego na wniosek złożony w dniu ............... i uzyskaniu zaświadczenia

nr .............. z dnia .......................... o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną

powołaną przez

........................................................................................................................................

(nazwa organu, który powołał komisję)

nadaję Panu/Pani ..........................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(-ej) ............................................................................................................

(data urodzenia)

stopień nauczyciela mianowanego.

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) .................................................................................

........................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2) .........................................

........................................................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nr .................

(pieczęć urzędowa)3)

...............................................................................................
(miejscowość)(data)(podpis i pieczątka organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

____________________

1) Należy wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

2) Należy wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela.

3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

..........................................................

(nazwa organu nadającego stopień awansu

zawodowego)

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9a ust. 4 oraz art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nadaję Panu/Pani

....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(-ej) .........................................................................................................................

(data urodzenia)

stopień nauczyciela mianowanego.

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) .............................................................................................

....................................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2) .....................................................

....................................................................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nr ..................

(pieczęć urzędowa)3)

....................................................................................................................
(miejscowość)(data)(podpis i pieczątka organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

__________________________

1) Należy wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

2) Należy wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela.

3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

..........................................................

(nazwa organu nadającego stopień awansu

zawodowego)

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9a ust. 5 oraz art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nadaję Panu/Pani

....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(-ej) .........................................................................................................................

(data urodzenia)

stopień nauczyciela mianowanego.

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) .............................................................................................

....................................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2) ......................................................

....................................................................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nr ...............

(pieczęć urzędowa)3)

................................. .................................. ........................................

(miejscowość) (data) (podpis i pieczątka organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

_______________________

1) Należy wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

2) Należy wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela.

3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

...........................................................

(nazwa organu nadającego stopień awansu

zawodowego)

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) po przeprowadzeniu postępowania

kwalifikacyjnego na wniosek złożony w dniu ................................................. i uzyskaniu

zaświadczenia nr ............ z dnia .............................................. o uzyskaniu akceptacji komisji

kwalifikacyjnej powołanej przez

....................................................................................................................................................

(nazwa organu, który powołał komisję)

nadaję Panu/Pani .......................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(-ej) .........................................................................................................................

(data urodzenia)

stopień nauczyciela dyplomowanego.

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) .............................................................................................

....................................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2) ......................................................

....................................................................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nr ...............

(pieczęć urzędowa)

.....................................................................................................................
(miejscowość)(data)(podpis i pieczątka organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

________________________

1) Należy wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

2) Należy wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

..........................................................

(nazwa organu nadającego stopień awansu

zawodowego)

AKT NADANIA

STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu

zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) oraz art. 9b ust. 4 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nadaję

Panu/Pani ..................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

urodzonemu(-ej) .........................................................................................................................

(data urodzenia)

stopień nauczyciela mianowanego.

Posiada Pan/Pani wykształcenie1) .............................................................................................

....................................................................................................................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do2) ......................................................

....................................................................................................................................................

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

nr ...............

(pieczęć urzędowa)3)

.................................... ............................ ......................................

(miejscowość) (data) (podpis i pieczątka organu

nadającego stopień

awansu zawodowego)

Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.

________________________

1) Należy wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.

2) Należy wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta

Nauczyciela.

3) Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).