Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.220.1636

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego lub referendarza sądowego

Na podstawie art. 153 § 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb uzyskiwania informacji przez komendanta wojewódzkiego Policji, zwanego dalej "komendantem", o kandydacie na stanowisko aplikanta referendarskiego i referendarza sądowego, zwanego dalej "kandydatem", oraz wzór kwestionariusza tej informacji.
§  2. 
1.  Na wniosek prezesa sądu komendant właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata zarządza zebranie materiałów stanowiących podstawę sporządzenia informacji o kandydacie.
2.  Prezes sądu wskazuje we wniosku dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pobytu - jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, nr PESEL.
§  3.  Podstawę sporządzenia informacji o kandydacie stanowią materiały:
1) uzyskane przez organy Policji w ramach ich czynności służbowych;
2) uzyskane w drodze wywiadu środowiskowego, zwanego dalej "wywiadem".
§  4. 
1.  Wywiad przeprowadza się w terminie określonym przez komendanta, nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu wniosku prezesa sądu.
2.  Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania i pobytu kandydata.
3.  Funkcjonariusza Policji przeprowadzającego wywiad, zwanego dalej "funkcjonariuszem", powiadamia się o celu wywiadu.
§  5. 
1.  Przed podjęciem czynności funkcjonariusz powiadamia osoby mające udzielać mu informacji o celu przeprowadzanego wywiadu.
2.  Funkcjonariusz sporządza notatkę z przebiegu wywiadu, wskazując osoby udzielające informacji, z podaniem ich danych obejmujących imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Do notatki funkcjonariusz załącza uzyskane w ramach wywiadu dokumenty.
§  6.  Jeżeli powstanie potrzeba uzyskania materiałów z innego województwa, komendant właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata zwraca się do właściwego komendanta o zebranie i przekazanie stosownych materiałów, przesyłając kopię wniosku prezesa sądu. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
1.  W terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku prezesa sądu komendant sporządza informację o kandydacie i przedstawia ją prezesowi sądu, załączając wszystkie zebrane materiały stanowiące podstawę sporządzenia informacji. W przypadku, o którym mowa w § 6, termin przedstawienia informacji przedłuża się o 14 dni.
2.  Wzór kwestionariusza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 204, poz. 1482.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

KWESTIONARIUSZ INFORMACJI O KANDYDACIE NA STANOWISKO

APLIKANTA REFERENDARSKIEGO LUB REFERENDARZA SĄDOWEGO

I. Dane osobowe kandydata:

1. Imię (imiona) i nazwisko: .............................................................................................................

2. Nazwisko panieńskie: ..................................................................................................................

3. Imiona rodziców: ..........................................................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania: .................................................................................................................

6. Miejsce pobytu: ............................................................................................................................

7. Nr PESEL: ...................................................................................................................................

II. Dane o zachowaniach świadczących o naruszeniu przez kandydata porządku prawnego:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

III. Dane o kontaktach ze środowiskami przestępczymi lub grupami środowiskowymi patologii społecznej i o charakterze tych kontaktów:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

IV. Dane o okolicznościach wskazujących na uzależnienie od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

V. Załączniki:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.................................................................................

(miejscowość, data i podpis sporządzającego informację)