Uzyskiwanie i sporządzanie informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.225.1668

Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego

Na podstawie art. 58 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb uzyskiwania i sporządzania przez Komendanta Głównego Policji informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego, zwanym dalej "kandydatem".
1.
Na wniosek Ministra Sprawiedliwości Komendant Główny Policji zarządza zebranie materiałów stanowiących podstawę sporządzenia informacji o kandydacie.
2.
Minister Sprawiedliwości wskazuje we wniosku dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pobytu - jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania, nr PESEL.
Podstawę sporządzenia informacji o kandydacie stanowią materiały:
1)
uzyskane przez organy Policji w ramach ich czynności służbowych;
2)
uzyskane w drodze wywiadu środowiskowego, zwanego dalej "wywiadem".
1.
Wywiad przeprowadza się w terminie określonym przez Komendanta Głównego Policji, nie dłuższym niż 21 dni od dnia wpływu wniosku Ministra Sprawiedliwości.
2.
Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania i pobytu kandydata.
3.
Funkcjonariusza Policji przeprowadzającego wywiad, zwanego dalej "funkcjonariuszem", powiadamia się o celu wywiadu.
1.
Przed podjęciem czynności funkcjonariusz powiadamia osoby mające udzielać mu informacji o celu przeprowadzanego wywiadu.
2.
Funkcjonariusz sporządza notatkę z przebiegu wywiadu, wskazując osoby udzielające informacji, z podaniem ich danych obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania. Do notatki funkcjonariusz załącza uzyskane w ramach wywiadu dokumenty.
W terminie 35 dni od dnia wpływu wniosku Ministra Sprawiedliwości Komendant Główny Policji sporządza informację o kandydacie i przedstawia ją Ministrowi Sprawiedliwości, załączając wszystkie zebrane materiały, stanowiące podstawę sporządzenia informacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976 i Nr 204, poz. 1482.