Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2029

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej "ustawą";
2) tryb składania wniosków oraz przekazywania środków.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Fundusz - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy;
2) minister - ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) podmiot upoważniony - dyrektora podległej lub nadzorowanej przez ministra jednostki organizacyjnej lub nadzorowany przez ministra organ administracji publicznej, upoważnionych przez ministra do dokonywania czynności określonych w rozporządzeniu, zawierania umów o dofinansowanie realizacji zadań oraz przekazywania środków Funduszu, a także monitorowania i weryfikacji realizacji umów o dofinansowanie realizacji zadań i ich rozliczania;
4) środki Funduszu - przychody, o których mowa w art. 88 ust. 3 ustawy;
5) wniosek - wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadań ze środków Funduszu;
6) wnioskodawca - podmiot ubiegający się o dofinansowanie na realizację zadań ze środków Funduszu;
7) zadania - zadania określone w art. 88 ust. 4 ustawy.
§  3.  Na realizację zadań minister udziela dotacji celowej ze środków Funduszu.
§  4.  Podmiot upoważniony nie może być wnioskodawcą ubiegającym się o udzielenie dofinansowania realizacji zadań objętych upoważnieniem.
§  5.  Dofinansowanie realizacji zadań następuje w drodze konkursu wniosków złożonych przez wnioskodawców do ministra albo podmiotu upoważnionego. Jeżeli wnioskodawcy ubiegają się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania, składają jeden wniosek zawierający o każdym z nich informacje, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 6 i 9.
§  6. 
1.  Minister, uwzględniając wysokość środków Funduszu, zakres zadań oraz czas ich realizacji, ustala terminy składania wniosków.
2.  Podmiot upoważniony przekazuje do akceptacji ministra wykaz zadań obejmujący wysokość proponowanych środków z Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji oraz terminy ogłaszania konkursów, uwzględniając terminy, o których mowa w ust. 1.
§  7. 
1.  Konkurs ogłasza minister albo podmiot upoważniony po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w § 6 ust. 2.
2.  W ogłoszeniu o konkursie określa się:
1) zadania będące przedmiotem konkursu;
2) wysokość środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań;
3) poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania;
4) terminy i sposób realizacji zadań;
5) termin i miejsce składania wniosków;
6) kryteria wyboru wniosków, uwzględniające ich znaczenie dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, zgodnie z celami przeznaczenia środków Funduszu;
7) wymagania, jakie musi spełnić wnioskodawca w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
8) termin i miejsce składania uzupełnienia braków formalnych wniosku;
9) wymagane załączniki do wniosku.
3.  W przypadku gdy konkurs ogłasza podmiot upoważniony, w ogłoszeniu o konkursie zamieszcza się informację o upoważnieniu tego podmiotu oraz zakresie tego upoważnienia.
4.  Minister albo podmiot upoważniony udostępnia ogłoszenie o konkursie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
§  8. 
1.  Wniosek zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną - imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;
2) określenie adresata wniosku;
3) wskazanie zadania;
4) opis sposobu realizacji zadania, w tym termin i miejsce jego realizacji;
5) informację o wysokości wnioskowanego dofinansowania;
6) informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania przez wnioskodawcę;
7) harmonogram realizacji zadania;
8) opis planowanych rezultatów realizacji zadania oraz produktów, jeżeli dotyczy;
9) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających prawidłowe wykonanie zadania;
10) szczegółowy kosztorys realizacji zadania.
2.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 7, lub oświadczenie wnioskodawcy o ich spełnianiu.
3.  Wnioski składa się w formie pisemnej.
§  9. 
1.  W celu rozpatrzenia wniosków minister albo podmiot upoważniony powołuje komisję, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby, i wyznacza jej przewodniczącego.
2.  W skład komisji wchodzą osoby, których wiedza i doświadczenie zawodowe dają rękojmię dokonywania prawidłowej oceny złożonych wniosków i wyłonienia najlepszych wnioskodawców, w liczbie umożliwiającej sprawdzenie wniosków z warunkami i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie w zakresie ich kompletności i prawidłowości pod względem formalnym oraz dokonanie oceny złożonych wniosków.
3.  Komisja ocenia wnioski, przyznając punkty osobno za każde kryterium, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie. Suma punktów stanowi ocenę wniosku.
4.  Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.
5.  Podmiot upoważniony na podstawie ustaleń i ocen komisji sporządza listę wniosków zalecanych do dofinansowania, którą przekazuje ministrowi do akceptacji w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie.
6.  W przypadku wniosków rozpatrywanych przez komisję powołaną przez ministra listę wniosków zalecanych do dofinansowania sporządza ta komisja i przekazuje ją ministrowi do akceptacji.
7.  Akceptacja ministra, o której mowa w ust. 5 albo 6, oznacza wyrażenie zgody na udzielenie dofinansowania.
8.  Minister albo podmiot upoważniony udostępnia niezwłocznie listę zaakceptowanych wniosków zgodnie z ust. 5 albo 6 na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
§  10. 
1.  W przypadku braku akceptacji wniosku, o której mowa w § 9 ust. 5 albo 6, wnioskodawca może, w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia listy, o której mowa w § 9 ust. 8, wystąpić w formie pisemnej do podmiotu ogłaszającego konkurs o dokonanie ponownej oceny wniosku.
2.  Ponownej oceny wniosku dokonuje, w terminie 21 dni od dnia zwrócenia się przez wnioskodawcę o jej dokonanie:
1) minister, który listę dodatkowo zaakceptowanych wniosków udostępnia niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2) podmiot upoważniony, który niezwłocznie przekazuje ministrowi do akceptacji wnioski zalecane do dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
3.  Akceptacja przez ministra wniosków, o których mowa w ust. 2, jest ostateczna i oznacza wyrażenie zgody na udzielenie dofinansowania.
4.  Podmiot upoważniony sporządza listę wniosków zaakceptowanych przez ministra zgodnie z ust. 2 pkt 2, którą udostępnia niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
§  11.  Podstawą do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie realizacji zadania jest wniosek umieszczony na liście, o której mowa w § 9 ust. 8 albo § 10 ust. 2 pkt 1, albo ust. 4.
§  12. 
1.  Umowa o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu jest sporządzana zgodnie z wymogami określonymi w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).
2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa dodatkowo sposób informowania przez podmiot, któremu zostały przyznane środki na dofinansowanie realizacji zadania, o dofinansowaniu zadań ze środków Funduszu, a także numer rachunku bankowego tego podmiotu.
§  13.  Przekazywanie środków na dofinansowanie realizacji zadania odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji umowy o dofinansowanie realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków. Środki są przekazywane na wyodrębniony, wskazany w umowie rachunek bankowy podmiotu, któremu zostały przyznane środki na dofinansowanie realizacji zadania.
§  14. 
1.  Do wniosku złożonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. poz. 24) i nierozpatrzonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem przepisów ust. 2-4.
2.  W dniu następującym po dniu wejścia w życie rozporządzenia podmiot upoważniony przekazuje ministrowi do akceptacji listę wniosków, o których mowa w ust. 1, złożonych do tego podmiotu i zalecanych do dofinansowania.
3.  W terminie 14 dni od dnia przekazania ministrowi listy, o której mowa w ust. 2, minister dokonuje akceptacji wniosków umieszczonych na tej liście i wniosków, o których mowa w ust. 1, złożonych do ministra. Przepisy § 9 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
4.  W przypadku braku akceptacji wniosku, o której mowa ust. 3, wnioskodawca może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków, wystąpić w formie pisemnej do podmiotu ogłaszającego konkurs o dokonanie ponownej oceny wniosku. Przepisy § 10 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. poz. 24), które utraciło moc z dniem 2 października 2017 r. zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88).