Użycie sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1575

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie użycia sił Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w strefie nadgranicznej

Na podstawie art. 11b ust. 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
podmioty organizujące współdziałanie oraz sposób organizacji współdziałania Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "Siłami Zbrojnymi",
2)
sposób koordynowania działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz Siły Zbrojne,
3)
sposób wymiany informacji i sposób logistycznego wsparcia działań Straży Granicznej prowadzonych z pomocą Sił Zbrojnych

- w przypadkach, o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą".

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dowódcy sił Straży Granicznej - należy przez to rozumieć - właściwego ze względu na miejsce działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz Siły Zbrojne:
a)
w obszarze właściwości miejscowej jednej placówki lub dywizjonu Straży Granicznej - komendanta tej placówki lub dywizjonu Straży Granicznej,
b)
wykraczających poza obszar właściwości miejscowej jednej placówki lub dywizjonu Straży Granicznej - właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej,
c)
wykraczających poza obszar właściwości miejscowej jednego oddziału Straży Granicznej - funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;
2)
dowódcy Sił Zbrojnych - należy przez to rozumieć dowódcę oddziału lub pododdziału Sił Zbrojnych.
Minister Obrony Narodowej wyznacza dowódcę Sił Zbrojnych oraz w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po wydaniu postanowienia, o którym mowa w art. 11b ust. 2 ustawy, ustala niezwłocznie:
1)
skład Sił Zbrojnych, które mają być użyte, oraz ich zadania i liczebność;
2)
obszar, na jakim Siły Zbrojne będą wykonywały zadania, oraz czas ich wykonywania;
3)
ograniczenia dotyczące użycia posiadanych środków własnych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych.
Działania podejmowane przez siły Straży Granicznej i Siły Zbrojne w przypadkach, o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy, organizują dowódca sił Straży Granicznej i dowódca Sił Zbrojnych.
1.
Koordynacja działań podejmowanych przez Straż Graniczną i Siły Zbrojne polega na tym, że organ koordynujący, o którym mowa w art. 11b ust. 8 ustawy, i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych ustalają:
1)
wydzielenie adekwatnych do zagrożenia i możliwości sił i środków do podejmowanych działań;
2)
podział zadań stosownie do możliwości wykonawczych Straży Granicznej i Sił Zbrojnych;
3)
plany i harmonogramy niezbędne do wykonywania zadań;
4)
procedury niezbędne do wykonywania zadań;
5)
jakie informacje niezbędne do realizacji zadań, dotyczące w szczególności zagrożeń, przebiegu zdarzeń i wyników dotychczasowych działań, jak też mające wpływ na metody i formy skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego oraz efektywnego jego przywracania będą przekazywane;
6)
obiekty i miejsca, w których mogą zostać zakwaterowane Siły Zbrojne;
7)
zabezpieczenie przemieszczania Sił Zbrojnych w związku z udzielaniem pomocy Straży Granicznej;
8)
techniczne środki przeznaczone do wymiany informacji oraz metody ochrony poufności przekazu informacji;
9)
zakres wzajemnego wsparcia logistycznego działań Straży Granicznej i Sił Zbrojnych.
2.
Organ koordynujący wyznacza funkcjonariusza Straży Granicznej lub zespół funkcjonariuszy Straży Granicznej do wykonywania funkcji łącznikowej w miejscu realizacji zadań wyznaczonych dla Sił Zbrojnych, wskazując zakres czynności w ramach tej funkcji.
1.
Wymianę informacji podczas działań Straży Granicznej prowadzonych z pomocą Sił Zbrojnych organizują dowódca sił Straży Granicznej i dowódca Sił Zbrojnych.
2.
Wymiana informacji odbywa się z wykorzystaniem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej, pozostającej w dyspozycji Straży Granicznej i Sił Zbrojnych, umożliwiających wzajemne komunikowanie się.
Wsparcie logistyczne organizują dowódca sił Straży Granicznej i dowódca Sił Zbrojnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2015 r.