Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.6.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 stycznia 1922 r.
w przedmiocie uzupełnienia Wykazu opłat dodatkowych do Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
§  1. W Wykazie opłat dodatkowych, zamieszczonym w części II-ej Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 40, poz. 243) wraz z późniejszemi zmianami wprowadza się uzupełnienia następujące:

Po p. 10 wstawia się nowy p. 10-a treści następującej:

"10-a. Opłaty za nowe nadanie przesyłki na zlecenie odbiorcy.

(Art. 76 "Przep. Przew.").

Za przesyłkę nadaną; przed wyładowaniem jej na stacji przeznaczenia, za nowym listem przewozowym na inną stację, pobiera się oprócz przewoźnego i opłat dodatkowych:

za każde 100 kg 10 mk.

najmniej od wagonu 1000 mk.

Powyższe opłaty pobiera się także przy przesyłkach, nadeszłych z zagranicy i nadawanych na stacjach granicznych przed wyładowaniem".

Po p. 19 wstawia się nowy p. 20 treści następującej:

"20. Oplata na wzmocnienie ochrony przesyłek,.

(Art. 84 i 89 "Przep. Przew.").

Na pokrycie kosztów, połączonych z wzmocnioną ochroną przesyłyk towarowych tak podczas przewozu, jak przechowywania w składach, pobiera się opłatę w wysokości:

przy przesyłkach drobnych, od sztuki lub półwagonowych....... 10% przewoźnego, przy przesyłkach całowagonowych 5%"

Uwaga. Za przewoźne uważa się opłatę za przewóz, wskazaną w tablicach części IV i VI nin. Taryfy".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1922 r.