Uzupełnienie ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.94.818

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 października 1932 r.
w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrót cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

W art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 630) po dotychczasowym tekście dodaje się następujące nowe zdanie:

"Jeżeli ilości niewykorzystanego przez cukrownie w ubiegłych okresach kontyngentu zasadniczego przekroczą wysokość przeciętnego jednomiesięcznego spożycia cukru w kraju w ostatnim rocznym okresie, Minister Skarbu ma prawo w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych bądź wyłączyć nadwyżkę zapasu z kontyngentu zasadniczego, bądź wyznaczyć na następny okres kontyngent zasadniczy w wysokości niższej od ustalonej w sposób przewidziany w art. 2 niniejszej ustawy o tę nadwyżkę lub jej cześć".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu-oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tem, że zawarte w niem postanowienia mogą być stosowane przy wyznaczaniu ostatecznego kontyngentu zasadniczego na okres 1932/33.