Uzupełnienie ustawy z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 17 lipca 1922 r. o uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na terytorjach dawniej niemieckich, odstąpionych Polsce bezpośrednio na podstawie traktatu wersalskiego, oraz w przedmiocie dodatków drożyźnianych dla uprawnionych do pobierania świadczeń na podstawie tej decyzji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.38.393

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1932 r.

USTAWA
z dnia 17 marca 1932 r.
w sprawie uzupełnienia ustawy z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania decyzji Rady Ligi Narodów z dala 17 lipca 1922 r. o uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na terytorjach dawniej niemieckich, odstąpionych Polsce bezpośrednio na podstawie traktatu wersalskiego, oraz w przedmiocie dodatków drożyźnianych dla uprawnionych do pobierania świadczeń na podstawie tej decyzji.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Po art. 12 ustawy z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 17 lipca 1922 r. o uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na terytorjach dawniej niemieckich, odstąpionych Polsce bezpośrednio na podstawie traktatu wersalskiego, oraz w przedmiocie dodatków drożyźnianych dla uprawnionych do pobierania świadczeń na podstawie tej decyzji (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 7, poz. 63) dodaje się dwa nowe artykuły, a mianowicie art. 12-a i 12-b w brzmieniu następującem:

"Art. 12-a. Majątek dawnych niemieckich instytucyj ubezpieczeń społecznych, przyznany w art. 2 decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 17 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 70, poz. 550) Państwu Polskiemu, przechodzi w każdym poszczególnym wypadku na własność tej instytucji polskiej, która przejęła zobowiązania odnośnej instytucji niemieckiej.

Art. 12-b. Nieruchomości byłej niemieckiej Landesversicherungsanstalt Posen w Poznaniu i Landesversicherungsanstalt Westpreussen w Gdańsku, wyszczególnione w załączniku do niniejszej ustawy, nrzechodzą na własność Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu bez potrzeby powzdania (§ 925 kodeksu cywilnego z dnia 18 sierpnia 1896 r.).

Przepisanie prawa własności w księdze gruntowej nastąpi na wniosek Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu.

Wniosek ten jest wolny od opłat stemplowych, sądowych i komunalnych."

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ GRUNTÓW WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ

których prawo własności przechodzi na Ubezpieczalnię Krajową w Poznaniu.

grafika