Uzupełnienie taryfy pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.29.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 26 marca 1931 r.
w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) w brzmieniu obowiązującem, ustalonem obwieszczeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu tejże ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje:
Taryfę pocztową dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego, ustaloną w brzmieniu według załącznika do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181) uzupełnili się następująco:
a)
W rozdziale "Przekazy pocztowe. A. Obrót wewnętrzny" uzupełnionym rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 502) skreśla się tytuł ustępu drugiego punktu 1-a "Przekazy zwykłe i pobraniowe".

W wierszu 1 i 3 końcowego ustępu tegoż punktu 1-a kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "2.000 zł".

b)
W rozdziale "Należytości dodatkowe" pozycję 33 punkt a) uzupełnia się na końcu nowym wierszem treści następującej:

"powyżej 1.000 do 2.000 zł 1.220 gr".

c)
W tymże rozdziale "Należytości dodatkowe", uzupełnionym rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 370) i z dnia 12 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 352) dodaje się nową pozycję:

"39) Za zainkasowanie kwoty zlecenia lub za przedstawienie dokumentu wierzytelnościowego do zapłaty w obrocie wewnętrznym 50 gr".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.