Uzupełnienie tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.71.451

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 1959 r.
w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149) zarządza się, co następuje:
Część D tabeli stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149) uzupełnia się, jak następuje:
1)
w tabeli po lp. 1 dodaje się lp. 1a w brzmieniu następującym:
Lp.Nazwa stanowiskWymagane kwalifikacje w zakresieGrupa uposażenia
wykształceniailości lat praktyki zawodowej
1aKierownik urzędu stanu cywilnego dla dwu lub więcej średnie wykształcenie1XV-XIII
okręgówpodstawowe wykształcenie3
2)
po tabeli wstawia się przepis treści następującej: "Prezydium powiatowej rady narodowej może w drodze wyjątku przyznać XII grupę uposażenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dla dwu lub więcej okręgów, wyróżniającemu się kwalifikacjami i posiadającemu średnie wykształcenie oraz co najmniej 3 lata praktyki zawodowej lub podstawowe wykształcenie i 5 lat pracy związanej z rejestracją stanu cywilnego".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.