Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.38.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 lipca 1960 r.
w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia (Dz. U. Nr 50, poz. 303) zarządza się, co następuje:
§  1. Tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia (Dz. U. Nr 50, poz. 303) uzupełnia się w następujący sposób:
1) zamiast dotychczasowych stanowisk kierowników: sekcji budżetowo-rachunkowej, działu budżetowo-gospodarczego, sekcji budżetowo-gospodarczej, oddziału finansowego, działu budżetowo-rachunkowego oraz kierownika budżetowo-rachunkowego tworzy się stanowisko pod nazwą "główny księgowy",
2) w zakładach, w których zgodnie ze strukturą organizacyjną nie występują stanowiska określone w pkt 1, zamiast stanowiska "starszy księgowy" tworzy się stanowisko pod nazwą "główny księgowy" z zaszeregowaniem do grupy VI-V.
§  2.
1. Główni księgowi określeni w § 1 pkt 1 wykonują równocześnie dotychczasowe funkcje kierowników działów, oddziałów, sekcji bądź stanowisk pracy.
2. Do głównych księgowych wymienionych w ust. 1 mają zastosowanie dotychczasowe przepisy o zaszeregowaniu kierowników działów, oddziałów, sekcji bądź stanowisk pracy, których funkcje pełnią równocześnie, zależnie od rodzaju i typu wielkościowego zakładu.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.