Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.215

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 listopada 1920 r.
w przedmiocie uzupełnienia statutu Polskiego Banku Krajowego we Lwowie.

Aż do ustawodawczego załatwienia spraw, związanych z Polskim Bankiem Krajowym we Lwowie, zarządzam tymczasowo co następuje:
§  1. Na zasadzie ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 11, poz. 61) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 39, poz. 234) statut Polskiego Banku Krajowego, zatwierdzony reskryptem b. c. k. ministerstwa spraw wewnętrznych w Wiedniu z dnia 2 maja 1882 r. L. 6646 uzupełnia się następującemi przepisami:
1) Kapitał zakładowy Polskiego Banku Krajowego, wynoszący pierwotnie dwa miljony koron, a następnie powiększony: drogą przelaną przewyżki dochodów Banku o kwotę 2.400.000 - i uchwałami Sejmu Krajowego z dnia 7 października 1907 r. o kwotę 7.600 000 i z dnia 25 lutego 1914 r. o kwotę koron 36.000.000 - będzie uzupełniony do wysokości stu miljonów marek polskich.

Sposób i warunki przeprowadzenia tego oraz następnych podwyższeń kapitału ustali Minister Skarbu po wysłuchaniu Rady Nadzorczej na wniosek Dyrekcji Banku;

2) główną siedzibą Banku jest stołeczne miasto Warszawa;
3) zakres działania Banku określony dotychczasowym statutem rozciąga się na cały obszar Państwa Polskiego;
4) w pieczęci swojej będzie Bank używał godła państwowego z napisem: Polski Bank Krajowy;
5) w myśl ustawy z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. № 11, poz. 61) Skarb Rzeczypospolitej ręczy w granicach przewidzianych dotychczasowym statutem Polskiego Banku Krajowego posiadaczom listów zastawnych, obligacji kolejowych i obligacji komunalnych oraz posiadaczom książeczek wkładowych tegoż Banku za zwrot kapitału i opłaty procentów od tychże;
6) listy zastawne, obligacje kolejowe, obligacje komunalne i książeczki wkładkowe Polskiego Banku Krajowego mogą być używane na lokacje kapitałów, przy których umieszczeniu prawo zastrzega szczególne (pupilarne) warunki zabezpieczenia.
§  2. Miejsce dotychczasowych komisarzy Banku, a mianowicie: komisarza rządowego i komisarza krajowego obejmie komisarz rządowy, mianowany przez Ministra Skarbu.
§  3. Aż do chwili wydania nowego statutu obowiązywać będzie tymczasowy obecny statut Banku Krajowego z uzupełniającemi go przepisami i zmianami, zawartemi w niniejszem rozporządzeniu.