Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1927 r., wprowadzającego zniżkę taryfową dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.420

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 20 maja 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 7 kwietnia 1927 r., wprowadzającego zniżką taryfową dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej.

Na mocy artykułu 4, punkt 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz artykułu 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu z dnia 7 kwietnia 1927 r. o wprowadzeniu zniżki taryfowej dla rudy żelaznej w komunikacji polsko-czeskosłowackiej (Dz. U. R. P. № 35, poz. 317) wprowadza się uzupełnienie następujące:

W § 1, w "Warunkach stosowania", pod ustępem trzecim, po słowach: "najdalej jednak do 31 grudnia 1927 r." dodaje się nowy ustęp o brzmieniu następującem:

"Nadawca jest obowiązany przy nadaniu przesyłki zamieścić w liście przewozowym żądanie zastosowania powyższych zniżonych stawek przewozowych".

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.