Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.672

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I MINISTRA SKARBU
z dnia 21 października 1920 r.
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. Dz. U. Rz. P. № 77 poz. 520 w sprawie przyznania państwowym funkcjonariuszom niższym plac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r. Dz. U. Rz. P. № 65 poz. 429.

Art.  1. 1

rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. Dz. U. Rz. P. № 77 poz. 520 uzupełnia się jak następuje:

VIII. W dykasterji Ministerstwa Zdrowia Publicznego na obszarze byłych zaborów rosyjskiego i austrjackiego:
a) posługaczom (kom), pomocnikom woźniców, pomocniczemu personelowi i służbie w kuchniach i pralniach - płacą pierwszego (1) stopnia;
b) woźnicom, młodszej służbie oddziałowej - płacę drugiego (2) stopnia;
c) stróżom dziennym i nocnym, służbie męskiej na fermach w zakładach obłąkanych, dozorcom izb przyjęć, w pracowniach, praczkom ukwalifikowanym, grabarzom, dozorcom zwierząt w zakładach wyrobu krowianki i surowic - płacę trzeciego (3) stopnia;
d) organistom, gospodarzom folwarcznym, kucharzom (rkom), szwaczkom, palaczom łazienkowym, pomocnikom rzemieślników, pielęgniarzom (rkom) - płacę czwartego (4) stopnia;
e) młodszym dezynfektorom, nadzorcom służby, starszym pielęgniarzom (rkom), palaczom egzaminowanym - płacę piątego (5) stopnia;
f) rzemieślnikom, laborantom w salach sekcyjnych, ogrodnikom, kucharzom (rkom) samoistnym, pomocnikom inspicjenta gmachów, laborantom(tkom) - płacą szóstego (6) stopnia;
g) akuszerkom, dezynfektorom, pomocnikom maszynisty, starszym pielęgniarzom (rkom) o specjalnych kwalifikacjach, laborantom (rkom) przy aparatach Roentgena, rzemieślnikom o specjalnych kwalifikacjach - płacę siódmego (7) stopnia;
h) starszym akuszerkom i szoferom, kontrolerom targowym i laborantom starszym - płacę ósmego (8) stopnia;
i) maszynistom egzaminowanym, starszym dezynfektorom dyplomowanym i starszym szoferom, kontrolerom starszym - płacę dziewiątego (9) stopnia.
1 Art. 1 zmieniony przez rozporządzenie z dnia 8 maja 1921 r. (Dz.U.21.47.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 1921 r.