Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.557

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 czerwca 1927 r.
w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.

Na mocy art. 11 i 17 ustawy o państwowej służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 164) zarządza się co następuje:
W załączniku № 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 631) wprowadza się następujące uzupełnienie:

W dziale "Władze, urzędy i instytucje poległe" w kolumnie "1 kategorja. Stanowiska oraz tytuły do nich przywiązane" po słowach "Komisarz Rządu w Łodzi" dodaje się słowa "i Wilnie".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.