Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.543

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 22 lipca 1920 r., zawierającego przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn.

Na podstawie artykułu 53 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. Ust. R. P. № 49 poz. 299) w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości zarządzam co następuje:
§  1. Wydane w myśl przepisów z dnia 2 czerwca 1920 r. o opadkowaniu spadków i darowizn na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. № 49 poz. 300) rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 22 lipca 1920 r. zawierające przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn (Dz. Ust. R. P. № 78 poz. 524) uzupełnia się w sposób następujący:

§ 22 uzupełnia się następującą częścią trzecią:

"Zwolnienie ruchomości domowych od podatku spadkowego nie wyklucza równoczesnego zastosowania części pierwszej art. 8 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. Ust. № 49, poz. 300)

O ile czysta wartość reszty majątku, otrzymanego przez odnośnego nabywcę, nie przekracza 5000 marek polskich".

§ 44 uzupełnia się następującą częścią drugą:

"O ile majątek zagraniczny ma być wydany spadkobiercom lub legatarjuszom za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to wymierzenie podatku od majątku zagranicznego należy do izby skarbowej w Warszawie".

Po § 52 umieszcza się § 52a następującej treści:

"Wymierzenie grzywny, przewidzianej w art. 32 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn, należy do zakresu działania urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych.

O ile jednak ma być nałożona grzywna na notarjusza z powodu niezastosowania się do art. 27 lub 28 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn lub do postanowień, przewidzianych w art. 34 tychże przepisów, to orzeka w pierwszej instancji izba skarbowa".

Po § 58 umieszcza się § 58a następującej treści:

"Urzędnik, wyznaczony do sporządzenia spisu inwentarza (art. 1724 ustawy postępowania sądowego cywilnego), ma na koszt strony interesowanej przesłać urzędowi skarbowemu, w którego okręgu urzędnik ten ma siedzibę, uwierzytelniony odpis spisu inwentarza".

§ 60, część pierwsza ustęp c) otrzymuje brzmienie następujące:

"c) spisu inwentarza (§ 58a)". § 60 uzupełnia się następującą częścią trzecią:

"Należy przesłać: odpisy za pierwszą potową miesiąca - najpóźniej 20 dnia tego samego miesiąca; za drugą połowę - najpóźniej 5 dnia miesiąca następnego". Po § 16 umieszcza się postanowienie następujące:

"f) Ustalenie wartości majątku spadkowego (art. 23 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn).

"§ 66a. Władza skarbowe-o ile w myśl art. 23 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn ma ustalić wartość sprzedażną sama - oznacza ją, bądź przez odpowiednie zużytkowanie oszacowania, dokonanego celem wymiaru państwowego podatku majątkowego, bądź przez porównanie z wartością innych podobnych przedmiotów, bądź też na podstawie oceny dokonanej przez znawców.

Co do sposobu stwierdzania wartości przy pomocy znawców oraz co do wynagradzania ich, stosowane będą odpowiednie przepisy, obowiązujące w tym przedmiocie w zakresie państwowego podatku majątkowego".

Napis §§ 67 i 68 otrzymuje brzmienie następujące:

"g) Postanowienia karne (art. 31 -33 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn".

Część druga § 77 otrzymuje brzmienie następujące:

"Odwołanie wnosi się do władzy, która wydala orzeczenie w instancji pierwszej (§ 52a).

Rozstrzyga izba skarbowa względnie Ministerstwo Skarbu".

Część pierwsza § 82 otrzymuje brzmienie następujące:

"Do podatku od darowizn stosują się odpowiednie przepisy §§ 5, 6, 11-25, 28, 29, 31 -39, 52a oraz 77. Postanowienia zaś §§ 52a i 77 stosują się w szczególności, gdy chodzi o nałożenie grzywny na notarjusza z powodu niezastosowania się do art. 15 lub 28 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn".

Zdanie drugie § 88 ulega skreśleniu.

§ 91 otrzymuje brzmienie następujące:

"Notarjusz winien przesiać na koszt strony urzędowi skarbowemu podatków i opłat skarbowych, w którego okręgu mi siedzibą, w terminie ustanowionym w § 60, uwierzytelniony odpis aktu darowizny.

Uwierzytelnienie odpisu nie podlega opłacie stemplowej.

O ile chodzi o akty, przewidziane w ustępach a) i b) § 89, ma notarjusz zaznaczyć na odpisie, któremu Ministerstwu złożył odpis aktu stosownie do art. 6 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzeniu darowizn i zapisów (Dz. Pr. P. P. № 15, poz. 215)".

Wzór 6 do § 93 otrzymuje brzmienie następujące:

Notarjusz ................................................. w .................................

WYKAZ POBORÓW NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA

za miesiąc ........................... 19 ....... r.

123456789
Pozycja. Numer Repetytorium. Data aktuNazwiska i Imiona oraz miejsce zamieszkania stron.Treść aktu (rodzaj czynności i określenie przedmiotu jej; w szczególności przy nieruchomościach ziemskich wymienienie obszaru i rodzaju uprawy)Wartość przedmiotu wyrażona w akcie.OgółemPobrano a mianowicie tytułemUWAGI
opłat stemplowychpodatku od darowizn
Mk.f.Mk.f.Mk.f.Mk.f.Mk.f.
Razem

Na poczet sumy, obliczonej w kolumnie 5, zapłaciłem:

dnia:..... 19r.wedługpozycji ...dziennikaprzychodu........mk ....f ....
"..... 19"""""........"...."....
"..... 19"""""........"...."....
Razem

dnia ................................... 19 ...... r.

Cześć pierwsza § 96 otrzymuje brzmienie następujące:

"Do podatku od darowizn, wymierzonego przez władzą skarbową, stosuje się odpowiednio §§ 40 - 43, 65, 66a, 67 - 72, 74 - 76 oraz 79 i 80".

§ 105 otrzymuje brzmienie następujące:

"O ile w mysi art. 35 i 36 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn wymiar podatku spadkowego zależy od przynależności państwowej spadkodawcy lub nabywcy, należy w wypadkach, w których spadkodawca zmarł przed, dniem 31 stycznia 1920 r., stosować powołacie artykuły w len sposób, jak gdyby ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. Ust. Rz P. № 7, poz. 44) oraz rozporządzenie Minera Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 1920 r. o wykonaniu tej ustawy (Dz. Ust. R. P. № 52, poz. 320) uzupełnione rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 39, poz. 246), obowiązywały już w dniu śmierci spadkodawcy".

§  2. Jeżeli spadkobierca zmarł w czasie od dnia 1 stycznia 1916 r. do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia i w okresie tym władza skarbowa, powołana do wydania decyzji o należności podatku spadkowego, nie otrzymała wiadomości o śmierci spadkobiercy, to osoby wymienione w § 523 rozporządzenia z dnia 22 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 78 poz. 524),obowiązane są wnieść zawiadomienie, przewidziane w tym paragrafie, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu rozporządzenia niniejszego, o ile z powołanego § 53 nie wynika termin późniejszy.

Przepis powyższy stosowany będzie również w wypadkach, w którym śmierć, spadkodawcy zajdzie w ciągu miesiąca po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia.

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notarjusze mają stosować się do części trzeciej § 60 oraz do §§ 91 i 93 przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. Ust. 1920 r. № 49, poz. 300) w brzmieniu niniejszego rozporządzenia począwszy od miesiąca, który nastąpi po dniu ogłoszenia.

§ 58a (o ile nie dotyczy notarjuszów) stosowany będzie do spisów inwentarza, sporządzonych po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.